Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

wielkopolskie, Gorzycko stare

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Gorzycko stare, wielkopolskie
Powierzchnia
201 m2
Cena
5 000 zł
Numer ogłoszenia
33626552
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
60-637 Poznań
Ulica
Wojska Polskiego

SzczegółyUNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU
OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NASTĘPUJĄCEJ NIERUCHOMOŚCI
LOKALIZACJA: Gorzycko Stare gm. Międzychód, obręb Gorzycko Stare, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 181/2 o pow. 0,0904 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 35.000,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)
WADIUM: 10% ceny wywoławczej
UWAGI: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód, działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
LOKALIZACJA: Gorzycko Stare gm. Międzychód, obręb Gorzycko Stare, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 169/2 o pow. 0,0201 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 5.000,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)
WADIUM: 10% ceny wywoławczej
UWAGI: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód, działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług towarzyszących (MN/U).
LOKALIZACJA: Gorzycko Stare gm. Międzychód, obręb Gorzycko Stare, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 158 o pow. 0,0666 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 18.000,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)
WADIUM: 10% ceny wywoławczej
UWAGI: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód, działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług towarzyszących (MN/U).
LOKALIZACJA: Gorzycko Stare gm. Międzychód, obręb Gorzycko Stare, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 176 o pow. 0,0531 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 15.000,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)
WADIUM: 10% ceny wywoławczej
UWAGI: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód, działka położona jest
na terenie częściowo planowanej zabudowy mieszkaniowej oraz obiektów usługowych, częściowo terenów rolnych, łąk i pastwisk (obszar 100 m od linii brzegowej wód powierzchniowych) - MN/U/R.
LOKALIZACJA: Gorzycko Stare gm. Międzychód, obręb Gorzycko Stare, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 63/10 o pow. 0,0168 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 4.200,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)
WADIUM: 10% ceny wywoławczej
UWAGI: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód, działka położona jest
na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług towarzyszących (MN/U).
LOKALIZACJA: Gorzyń gm. Międzychód, obręb Gorzyń, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 8/27 o pow. 0,0400 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 8.500,00 zł brutto zł (w tym 1589,43 VAT)
WADIUM: 10% ceny wywoławczej
UWAGI: Uchwałą nr V/38/2011 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19.01.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód, obręb Gorzyń, działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami nieuciążliwymi (21MN/U).
LOKALIZACJA: Gorzyń gm. Międzychód, obręb Gorzyń, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 184 o pow. 0,0578 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 15.000,00 zł brutto zł (w tym 2.804,87 zł VAT)
WADIUM: 10% ceny wywoławczej
UWAGI: Uchwałą nr V/38/2011 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19.01.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód, obręb Gorzyń, działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (11MN).
LOKALIZACJA: Laski, gm. Trzcinica, powiat kępiński, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 5065/5 o pow. 1,1419 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 33.000,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)
WADIUM: 10% ceny wywoławczej
UWAGI: Uchwałą Rady Gminy nr XXI/119/04 z dnia 24.11.2004 r. zmieniony Uchwałą nr 23/139/08 Rady Gminy Trzcinica z dnia 22.07.2008 r. działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem R10 - tereny rolnicze.
Prawo pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.
LOKALIZACJA: Muchocin, gm. Międzychód, obręb Muchocin, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działki nr: 35, 36, 37, 41, 40/7, 63/4, 63/13 o łącznej pow. 43,5153 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: umowa dzierżawy z prawem pierwokupu dzierżawcy
CENA WYWOŁAWCZA: 1.950.000,00 zł brutto ( w tym 14.492,30 zł VAT od dz. nr 37 i 41)
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: Nieruchomość rolna w części siedliskowej, zabudowana budynkami i budowlami do produkcji zwierzęcej.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Uchwała nr LII/400/2010 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 21.04.2010 r. oraz Uchwała nr LXIII/534/2014 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29.10.2014 r., działki położone są na terenie:
dz. nr 35 - częściowo tereny rolne, łąki i pastwiska, częściowo tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług towarzyszących,
dz. nr 36 - częściowo tereny rolne, łąki i pastwiska, częściowo planowane tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług towarzyszących, częściowo tereny obsługi w gospodarstwach rolnych RPO - hodowlanych,
dz. nr 37 - częściowo tereny rolne, łąki i pastwiska, częściowo tereny obsługi w gospodarstwach rolnych RPO - hodowlanych,
dz. nr 41 - częściowo tereny rolne, łąki i pastwiska (obszar 100 m od linii brzegowej wód powierzchniowych), częściowo las, częściowo tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej,
dz. nr 40/7 - częściowo tereny rolne, łąki i pastwiska (obszar 100 m od linii brzegowej wód powierzchniowych), częściowo las, częściowo tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej,
dz. nr 63/4 - tereny rolne, łąki i pastwiska,
dz. nr 63/13 - częściowo tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej i usługowej, częściowo tereny zabudowy usługowe j- UO usług oświaty.
Prawo pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.
Przetarg odbędzie się w dniu 22 maja 2017 roku o godz. 9.00 w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy
ul. Wojska Polskiego 28, III piętro, pok. 304. Pisemne oferty zawierające oznaczenie oferenta oraz oferowaną cenę wraz z dowodem wpłaty wadium, oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń, składać należy
w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przy ul. Wojska Polskiego 28 w Poznaniu, III piętro, pok. 304 do dnia
18 maja 2017 roku do godz. 14.00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: oferta na przetarg oraz z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy przetarg.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez uczestnika przetargu wadium, najpóźniej do dnia 18 maja 2017 roku
na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w Banku Zachodnim WBK S.A. VI O/Poznań,
nr rachunku: 29 1090 1362 0000 0000 3601 7894.
Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Uczelni.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. W pozostałych przypadkach wadium zwraca się w ciągu 5 dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu na konto wskazane przez oferenta.
Termin uiszczenia ceny nabycia pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy przenoszącej prawo własności. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem utraty kwoty wpłaconej tytułem wadium i utraty prawa do zawarcia umowy sprzedaży.
W przypadku, gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się następnie od zawarcia umowy, wpłacone przez niego wadium nie zostanie zwrócone.
Na nabywcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich podatków, opłat, kosztów aktów notarialnych, dotyczących transakcji kupna.
Sprzedaż nieruchomości, których wartość rynkowa przekracza równowartość w złotych kwoty 2.000.000 PLN, uwarunkowana jest uzyskaniem zgody Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu) oraz zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym - Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 ze zm.).
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zastrzega sobie prawo:
- wyboru kancelarii notarialnej, celem obsługi transakcji sprzedaży,
- odstąpienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyny,
- swobodnego wyboru oferty, w przypadku gdy uczestnicy przetargu zaoferowali taką samą cenę.
Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu uzyskać można pod adresem:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, IV piętro pok. 409, e-mail: natasza.siepak@up.poznan.pl
lub telefonicznie pod nr (61) 846 61 52.
33626552
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne