Ogłoszenie

Bank Pekao S.A. podaje do publicznej wiadomości informację
o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi

Bank Pekao S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Łódź, łódzkie
Powierzchnia
3 318 m2
Cena
6 105 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
16-05-2017
Numer ogłoszenia
152263
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
18-04-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Bank Pekao S.A. podaje do publicznej wiadomości informację

o pisemnym przetargu nieograniczonym

na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:

ŁÓDŹ, ul. Wigury 21  - na nieruchomość składa się prawo własności budynku biurowo-usługowego oraz prawo wieczystego użytkowania działki gruntu o numerze ewidencyjnym 90/17 o powierzchni 3.318 m2.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00086087/3.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 6.105.000 PLN netto (słownie: sześć milionów sto pięć tysięcy złotych netto), w tym:

a) cena wywoławcza w wysokości 3.381.200 PLN netto (słownie: trzy miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych netto). Sprzedaż objęta jest zwolnieniem z opodatkowania VAT. Dla podmiotów uprawnionych istnieje możliwość zastosowania opcji opodatkowania podatkiem VAT (po złożeniu organom podatkowym oświadczenia przez Strony);

b) cena wywoławcza w wysokości 2.723.800 PLN netto (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset złotych netto), opodatkowana VAT w wysokości 23%.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500.000 PLN.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielami Biura Obsługi Nieruchomości Banku Pekao S.A. w Łodzi: tel. 601 340 370, 601 150 056.

Wadium w ww. wysokości należy wpłacić na rachunek Centrali Banku Pekao S.A.,
nr konta 13 1240 0030 1111 1111 1111 1111 ze wskazaniem adresu nieruchomości, której wadium dotyczy.

Oferta powinna zawierać:

1.       datę,

2.       imię i nazwisko oferenta / nazwę oferenta

a)      w przypadku składania oferty przez osobę fizyczną będącą w związku małżeńskim prosimy           o złożenie oferty wspólnej  lub załączenie  zgody współmałżonka na zakup nieruchomości, a w przypadku posiadania rozdzielności majątkowej lub dokonywania zakupu do majątku osobistego złożenie oświadczenia w tym zakresie,

b)      w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą  - nazwę, pod którą oferent prowadzi działalność oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

c)      w przypadku osób prawnych -  aktualny odpis z właściwego rejestru (wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą składania oferty),

d)      w przypadkach określonych w pkt. b) i c) - zaświadczenie z właściwego  Urzędu Skarbowego        o niezaleganiu z zapłatą podatków, zaświadczenie z właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z zapłatą składek na ZUS,

3.       adres zamieszkania lub siedzibę (nr telefonu, ewentualnie adres do korespondencji i adres email),

4.       w przypadku składania oferty przez osobę fizyczną - numer dowodu osobistego i nr PESEL,

5.       w przypadku składania oferty przez przedsiębiorcę - numer Regon lub NIP,

6.       oferowaną cenę w PLN netto, powiększoną o podatek VAT (w odniesieniu do ceny wywoławczej określonej w punkcie b ogłoszenia), a w przypadku zamiaru skorzystania z opcji opodatkowania podatkiem VAT - złożenie oświadczenia w tym zakresie (w odniesieniu do ceny wywoławczej określonej w punkcie a ogłoszenia),

7.       dowód dokonania wpłaty wadium,

8.       adres nieruchomości,

9.       termin i sposób zapłaty ceny w przypadku przyjęcia oferty, z zastrzeżeniem, że maksymalny termin zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wynosi 60 dni od dnia poinformowania oferenta o wyborze jego oferty; zapłata będzie dokonana w tym samym terminie,

10.   zobowiązanie oferenta do pokrycia wszystkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości,

11.   wskazanie banku i numeru rachunku, na który zostanie zwrócone wadium w przypadku odrzucenia oferty,

12.   oświadczenie oferenta o związaniu ofertą przez okres 90 dni od daty złożenia oferty oraz               o zapoznaniu się z warunkami Regulaminu Pisemnego Przetargu Nieograniczonego,

13.   w przypadku składania oferty przez osobę fizyczną, prosimy o złożenie oświadczenia, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargu.

Pisemne oferty w języku polskim należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Pisemny przetarg nieograniczony - wpisać dokładny adres nieruchomości" w Banku Pekao S.A. w Warszawie (02-091) przy ul. Żwirki i Wigury 31, Budynek D, VIII piętro pok. nr D0819, w terminie do dnia 16 maja 2017r. do godz. 16.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 maja 2017r.

O złożeniu oferty w terminie decyduje data jej doręczenia. Oferty nie spełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane.

Regulamin Przetargu dostępny jest w siedzibie Centrali Banku Pekao S.A. (adres jak wyżej). Osoby zainteresowane otrzymaniem Regulaminu Przetargu prosimy o kontakt telefoniczny z przedstawicielem Banku wskazanym w ogłoszeniu.  

Bank zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty i prowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami lub uznania, że przetarg nie został rozstrzygnięty bez podania przyczyny.

O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia pisemnego przetargu nieograniczonego.

Przetarg nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015.2164 z późn. zm.).

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne