Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości Przedsiebiorstwa Budowlanego Tembud Bis SZUT zaprasza do składania ofert za zakup udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Szczecinie

zachodniopomorskie, Szczecin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Szczecin, zachodniopomorskie
Cena
237 900 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
19-05-2017
Numer ogłoszenia
33627424
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
70-240 Szczecin
Ulica
Narutowicza 12

SzczegółySyndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Budowlanego Tembud Bis SZUT spółka jawna w upadłości likwidacyjnej; adres do doręczeń; ul. Narutowicza 12, Szczecin 70-240, zaprasza do składania ofert na zakup:
1. udziału 197/1000 w prawie własności nieruchomości gruntowych stanowiących działki nr 15/6 i 15/13, obręb ewidencyjny 12 nad Odrą, wraz z udziałem 197/1000 części w prawie własności budynku mieszkalnego posadowionego na obu tych nieruchomościach gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Kazimierza Królewicza 2L, 2M, 2N, 2P, 2R, dla których Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1S/00168107/7 oraz SZ1S/00177616/4, z wolnej ręki za cenę nie niższą niż 65% wartości oszacowania, tj. 237.900,00 (dwieście trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset) złotych netto.
Wraz ze złożeniem oferty należy wpłacić wadium w kwocie 23.790,00 złotych na rachunek bankowy 04 1160 2202 0000 0002 6088 7567.
Syndyk wskazuje, że cena zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług
(wysokość stawki zgodna z obowiązującą w dniu podpisania umowy).
Ofertę należy złożyć zarówno na ręce syndyka - w biurze Syndyka przy ul. Narutowicza 12, 70-240 Szczecin, jak i na ręce Sędziego komisarza - w sekretariacie Sądu Rejonowego, Szczecin - Centrum w Szczecinie XII Wydziału Gospodarczego w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Oferta na zakup nieruchomości masy upadłości Przedsiębiorstwa Budowlanego Tembud Bis SZUT spółka jawna w Szczecinie w upadłości likwidacyjnej XII Gup 12/14", do dnia 19 maja 2017 roku (liczy się data wpływu).
W treści oferty należy podać dokładne dane oferenta oraz oferowaną cenę nabycia netto nieruchomości oraz oświadczenie o zobowiązaniu do bezwarunkowej zapłaty całości ceny przed podpisaniem aktu notarialnego w razie dokonania wyboru oferty.
Otwarcie ofert nastąpi po upływie 7 dni od terminu do złożenia ofert. Oferent, składając ofertę, powinien legitymować się wszelkimi pozwoleniami, decyzjami itp. koniecznymi do zawarcia umowy przenoszącej prawo własności.
W razie przyjęcia oferty oferent zobowiązany będzie do stawienia się we wskazanej przez Syndyka Kancelarii Notarialnej celem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, przy czym cena musi zostać uiszczona przed dniem podpisania umowy sprzedaży bez możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń. Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosić będzie kupujący. Jednocześnie zastrzega się, że rozpatrywane będą tylko takie oferty, które zostaną złożone w formie pisemnej na wyżej wskazanych warunkach, zarówno na ręce syndyka, jak i Sędziego Komisarza. Syndyk zastrzega możliwość niewybrania żadnej oferty oraz unieważnienia postępowania po wyborze oferty i nieprzystąpienia do umowy sprzedaży bez podania przyczyny.
2. Ruchomości, stanowiących wyposażenie biurowe, których wykaz znajduje się przy ul. Szybowcowej 28 w Szczecinie, z wolnej ręki za cenę nie niższą niż 25% wartości oszacowania.
3. Wierzytelności wchodzących do masy upadłości, których wykaz znajduje się przy ul. Szybowcowej 28 w Szczecinie, z wolnej ręki za cenę nie niższą niż 50% wartości nominalnej.
Z wykazami można się zapoznawać codziennie w godzinach od 8.30 do 14.30.
Syndyk wskazuje, że istnieje możliwość złożenia oferty na każdą z ruchomości/wierzytelności oddzielnie. Oferty pisemne wraz z podaniem ceny brutto oraz pełnych danych nabywcy należy składać bezpośrednio w biurze syndyka lub przesłać listem poleconym na adres biura - ul. Narutowicza 12, 70-240 Szczecin, do dnia 19 maja 2017 roku.
W przypadku wyboru złożonej oferty cena sprzedaży winna być zapłacona w całości na rachunek bankowy masy upadłości przed wydaniem przedmiotu sprzedaży bez potrąceń. Syndyk zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia złożonej oferty bez podawania przyczyn.
Informacje telefoniczne - 91 469 09 09.
33627424
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne