Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Miejsce postojowe nr 17

dolnośląskie, Oleśnica

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Maczka 2D, Oleśnica, dolnośląskie
Cena
15 000 zł
Numer ogłoszenia
33627650
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Ryszarda Cupał-Monika Machnik

SzczegółySygn.akt KM 13/14 i inne
O B W I E S Z C Z E N I E
Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Ryszarda Cupał - Monika Machnik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 10 maja 2017r (środa) o godz 11:30 w gmachu Sądu Rejonowego w Oleśnicy, sala nr 24.
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
nieruchomości opisanej jako:
lokal stanowiący odrębną nieruchomość - udział 213 / 10000 w lokalu niemieszkalnym miejsce postojowe nr 17 oraz udział związany z własnością lokalu w wysokości 2130 / 10000, położonej w Oleśnica, przy ul. Maczka 2D stanowiącej własność dłużnika, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WR1E/00085763/9.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 15.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 11.250,00 zł.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest udział 213/10000 stanowiący prawo własności do lokalu niemieszkalnego i odpowiada miejscu parkingowemu nr 17 w garażu podziemnym, wielostanowiskowym, w budynku mieszkalnym położonym przy ulicy Maczka 2d w Oleśnicy. Wjazd do garażu odbywa się przez bramę wjazdową zlokalizowaną od frontu budynku - ulicy Maczka. Jest to miejsce postojowe otwarte. Lokal niemieszkalny stanowiący garaż wielostanowiskowy, zlokalizowany jest na I kondygnacji podziemnej budynku mieszkalnego przy ul. Maczka 2D. Budynek V kondygnacyjny wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej, pełni on funkcję mieszkalną.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy Zastępcy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Ryszarda Cupał - Moniki Machnik :
Bank Zachodni WBK SA 1 O/Oleśnica 41 1090 2415 0000 0001 2247 9496 .
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Nieruchomość można oglądać w dniu 04 maja 2017r (czwartek) od godziny 12:00 do godziny 12:30, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika, Oleśnica, ul. Kilińskiego 4b/1 pok.2, tel. (71) 757 08 60.
33627650
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne