Ogłoszenie

OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości Art-Dom M.M. Zielińscy Spółka Jawna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, ul. Kasprzaka 3 sprzeda w...

łódzkie, Pabianice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Lutomierska 50, Pabianice, łódzkie
Powierzchnia
2 483 m2
Cena
2 150 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
11-05-2017
Numer ogłoszenia
152268
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
19-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Kasprzaka 3

SzczegółyOBWIESZCZENIE

Syndyk masy upadłości Art-Dom M.M. Zielińscy Spółka Jawna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, ul. Kasprzaka 3 sprzeda w drodze nieograniczonego przetargu ofertowego w dniu 11 maja 2017 roku

I. o godzinie 10:00 udział wynoszący 0,2483 w nieruchomości położonej w Pabianicach, ul. Lutomierska 50 w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz w prawie własności naniesień, nieruchomości położonej w Pabianicach  przy ul. Lutomierskiej 50 działki wg ewidencji gruntów nr 27/18, dla której w Sądzie Rejonowym w Pabianicach jest prowadzona Księga Wieczysta KW LD1P/00031132/7 Cena wywoławcza nieruchomości 2.150.000 zł brutto ( dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy złotych ) jako cena wywoławcza  w przetargu.
Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa, użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem naniesień jest ART-DOM M.M. Zielińscy Spółka Jawna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi udział w prawie 0,2483 i „Z-Media" Spółka z o.o. udział w prawie 0,7517.

II. o godzinie 10:15 zorganizowanej części przedsiębiorstwa sklepu AGD Piotrkowie Trybunalskim ul. Krakowskie Przedmieście 12/14

· wydzielonego do tego celu zespołu nieruchomości wraz infrastrukturą towarzyszącą;
/prawo własności gruntu oraz prawo własności naniesień, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 12/14 działek wg . ewidencji gruntów nr 339 o powierzchni 1378m² i nr 340 o pow.1607m², dla których w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim jest prowadzona Księga Wieczysta PT1P/00043436/4/.
· wydzielonego zespołu ruchomych środków trwałych i wyposażenia;
· wydzielonego zespołu ruchomości - towaru;
Cena wywoławcza zorganizowanej części przedsiębiorstwa - sklepu AGD Piotrkowie nie mniejsza niż 2 855 000,00 zł (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych/ jako cena wywoławcza w przetargu.

III. o godzinie 10:30 nieruchomości:

a. Prawo własności gruntu oraz prawo własności naniesień, zlokalizowanych w Gostyninie, przy ul. Biernackiego 2, Na terenie nieruchomości znajduje się murowany budynek mieszkalny o pow. użytkowej 195,49 m2 w stanie surowym zamkniętym, częściowo wykończonym, uzbrojenie: woda, elektryczność, kanalizacja. Numer działki: 940/6 o powierzchni: 630 m2 Księga Wieczysta PL1G/00029334/5 Cena wywoławcza nieruchomości: 369.000 zł brutto /słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych/ jako cena wywoławcza w przetargu. Właścicielem jest: ART-DOM M.M. Zielińscy Spółka Jawna. w upadłości likwidacyjnej.

b. Prawo własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, zlokalizowanej w Bełchatowie Działka gruntu, niezabudowana, położona na terenach usługowych, bez dostępu do drogi publicznej mediów. Numer działki: 153 o powierzchni: 7.332 m2 Księga Wieczysta PT1B / 00059406 / 6 Cena wywoławcza nieruchomości: 1.427.000 zł brutto /słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych/ jako cena wywoławcza w przetargu. Właścicielem gruntu jest: ART-DOM M.M. Zielińscy Spółka Jawna. w upadłości likwidacyjnej.
Na poniżej podanych warunkach:

1. Pisemne oferty w języku polskim winny być składane w zaklejonej kopercie w terminie do 9 maja 2017 roku do godz. 15:00 na adres: Biuro syndyka ART-DOM M.M. Zielińscy Sp. J. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, ul. Kasprzaka 3, 91-078 Łódź, z czytelnym podpisem na kopercie „Oferta zakupu nieruchomości lub udziału lub ZCzP ", (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).
2. Przystępujący do przetargu ofertowego powinien, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto upadłego w Banku Pocztowym nr konta: 88 1320 1449 2672 8991 2000 0001
3. Uczestnikami przetargu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Podmioty zagraniczne winny legitymować się zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Pisemne oferty powinny zawierać:
a. firmę i siedzibę /przy osobach fizycznych imię nazwisko oraz adres zamieszkania oferenta/;
b. proponowaną cenę, sposób i termin jej uiszczenia;
c. dowód wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto upadłego w Banku Pocztowym
d. oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i przyjęciu go bez zastrzeżeń;
e. oryginalny, czytelny podpis składającego ofertę;
f. oferent winien udokumentować, że dysponuje środkami finansowymi umożliwiającymi zakup;
g. w przypadku oferentów nie będących osobami fizycznymi aktualny wypis z właściwego rejestru dokumentujący prawo do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu, przez osobę, która podpisała ofertę, a jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, to również pełnomocnictwo podpisane zgodnie z zasadą reprezentacji.
5. Oferty, które nie spełniają warunków przetargu określonych w regulaminie lub które wpłynęły po dniu wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu nie będą rozpatrywane.
6.Pełnomocnictwo do udziału w przetargu oraz do złożenia oświadczeń wymaganych regulaminem powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem notarialnie poświadczonym. Pełnomocnictwa udzielone adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.
7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetargu zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników podlega zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu przetargu na koszt oferentów na podany przez nich rachunek bankowy. Wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, którego oferta została wybrana od zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez syndyka;.
8. Przetarg prowadzi syndyk masy upadłości pod nadzorem Sędziego Komisarza. Syndyk dokonuje otwarcia ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich bądź ustala, że przetarg został zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert. Wybór oferty jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego Komisarza. Postanowienie zatwierdzające wybór oferty sędzia - komisarz wydaje na posiedzeniu, na którym rozpoznano oferty. Sędzia - komisarz może odroczyć wydanie o tydzień. W takim przypadku postanowienie o wyborze ofert podlega obwieszczeniu.
9. Złożenie jednej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.
10. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w dniu w dniu 11 maja 2017 roku, sala nr 110A
w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, Sądzie Gospodarczym, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ulica Pomorska 37. Rozpatrywane będą tylko te oferty, które wpłynęły na wskazany adres najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert.
11. Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.
12. Przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
13. Syndyk zawiera umowę sprzedaży w terminie określonym przez Sędziego Komisarza, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferty,
14. Uczestnik przetargu jest związany ofertą do upływu wyznaczonego przez syndyka terminu zawarcia umowy.
15. Z dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego na nabywcę przechodzą: pożytki jakie przynosi przedmiot zbycia, podatki i inne daniny publiczne przypadające z nieruchomości.
16.Protokolarne przekazanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w ciągu 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży.
17.Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę.

Nieruchomości można oglądać w terminie do 9 maja 2017 r. w godz. 9:00 - 15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem.
Szczegółowe warunki przetargów określają Regulaminy, informacje dotyczące sprzedawanych nieruchomości, ruchomości, cen, warunków sprzedaży, które można uzyskać w Biurze syndyka w Łodzi, przy ul. Kasprzaka 3 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 15:00, tel. tel. 42-638 77 67, 882-781-758, 601-318-173 mail: sekretariat@artdom.com.pl.

 

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne