Ogłoszenie

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości

wielkopolskie, Zakrzewo

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Zakrzewo, wielkopolskie
Powierzchnia
1 056 m2
Cena
198 528 zł
Numer ogłoszenia
33632576
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-05-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
62-070 Dopiewo
Ulica
Leśna

SzczegółyO G Ł O S Z E N I E
WÓJT GMINY DOPIEWO
OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W ZAKRZEWIE, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY DOPIEWO
Lp.
Nr
działki
Pow.
w m 2
Cena wywoławcza netto w zł
Położenie
Księga wieczysta
Przeznaczenie
Opis nieruchomości
119/2
650
133 000 zł
wadium: 13 300 zł
Zakrzewo
ul. Gajowa
PO1P/00099752/0
Dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów obciążających.
Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla działki nr 119/2 wydano decyzję o warunkach zabudowy nr 181.2016 z dnia 10.08.2016 dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej.
Nieruchomość położona jest po wschodniej stronie ul. Gajowej. W bezpośrednim sąsiedztwie przeważają grunty zabudowane. Działka niezabudowana, w kształcie prostokąta, o płaskiej powierzchni i nie posiada wykonanych przyłączy infrastruktury technicznej. W zasięgu nieruchomości dostęp do infrastruktury technicznej: elektroenergetycznej, wodnej, kanalizacyjnej i gazowej. Dojazd bezpośrednio z ul. Gajowej o nawierzchni asfaltowej. Przez obszar działki przebiega napowietrzna linia niskiego napięcia (w granicach działki posadowiono 1 słup pojedynczy)
336
1496
261 800 zł
wadium: 26 180 zł
Zakrzewo
ul. Grecka/
Hiszpańska/
Irlandzka
PO1P/00099752/0
Dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów obciążających.
Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zakrzewo, rejon ul. Gajowej, działki nr ewid. 2/3, 2/4, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 238 oraz część działki nr ewid. 276, zatwierdzonym uchwałą Nr XXV/183/12 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26.03.2012 r.

Działki nr 337, 338, 340, 342, 344, 349, 351, 353, 355, 357, 377, 378, 379, 381 położone są na terenie oznaczonym symbolem 1MN, 2MN, 3MN, 4MN i przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Działki nr 336 i 347 położone są na terenie oznaczonym symbolem 1MN/U i 2MN/U i przeznczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny zabudowy usługowej
Nieruchomości położone są w obszarze nowopowstającej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu leśnego. Działki niezabudowane, o regularnym kształcie prostokątów i trapezów, o płaskiej powierzchni, nie posiadają wykonanych przyłączy infrastruktury technicznej. W zasięgu nieruchomości dostęp do infrastruktury technicznej: elektroenergetycznej, wodnej. Dojazd bezpośrednio z dróg dojazdowych o nawierzchni gruntowej.
337
1071
201 348 zł
wadium: 20 140 zł
338
1061
199 468
wadium: 19 950 zł
340
1056
198 528
wadium: 19 860 zł
342
1056
198 528
wadium: 19 860 zł
344
1077
202 476 zł
wadium: 20 250 zł
347
1495
261 625 zł
wadium: 26 170 zł
349
1074
200 838 zł
wadium: 20 090 zł
351
1056
198 528 zł
wadium: 19 860 zł
353
1056
198 528 zł
wadium: 19 860 zł
355
1093
204 391 zł
wadium: 20 440 zł
357
1114
207 204 zł
wadium: 20 720 zł
377
924
192 192 zł
wadium: 19 220 zł
378
1168
216 080 zł
wadium: 21 608 zł
379
1109
207 383 zł
wadium: 20 740 zł
381
1077
201 399 zł
wadium: 20 140 zł
Do ceny sprzedaży nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23%.
Wyżej wymienione nieruchomości zostały przeznczone do sprzedaży Zarządzeniem Nr 215/2017 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 16.03.2017 r., w którym wyznaczono termin składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 pkt 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wniosków nie złożono. Nieruchomości nie mają żadnych zobowiązań i ograniczeń.
Przetargi na sprzedaż nieruchomości podanych powyżej odbędą się w dniu 08 czerwca 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Dopiewo, pokój 103, I piętro. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium, w podanej powyżej wysokości, przelewem na konto Urzędu Gminy Dopiewo, SBL w Poznaniu Oddział w Dopiewie Nr 11 9043 1012 3012 0025 9105 0102. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku bankowym Urzędu najpóźniej w dniu 05 czerwca 2017 r. Wniesienie jednego wadium uprawnia do wzięcia udziału w jednym przetargu na podane powyżej nieruchomości. W tytule przelewu należy umieścić numer działki, której wadium dotyczy oraz imię i nazwisko uczestnika przetargu. Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, a osobie która przetarg wygrała wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi gdy osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. Cena osiągnięta w przetargu będzie wymagalna w całości do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca. Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną dodatkowo zobowiązane są okazać komplet dokumentów potwierdzających prawo do jej reprezentowania. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą powinna przedstawić aktualny opis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową majątkową małżeńską biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka, zawierającego zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Dopiewo lub tel. 618906397
33632576
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne