Ogłoszenie

Bank Pekao S.A. podaje do wiadomości informację
o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi

Bank Pekao S.A. podaje do wiadomości informację o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Łódź, łódzkie
Cena
10 000 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
19-06-2017
Numer ogłoszenia
152360
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
08-05-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Bank Pekao S.A. podaje do publicznej wiadomości informację

o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:

ŁÓDŹ, ul. Piłsudskiego 12 - na nieruchomość składa się udział 3597/10000 w prawie współużytkowania wieczystego działki gruntu o numerze ewidencyjnym 402/98 i powierzchni 675 m2 oraz udział 3597/10000 we współwłasności budynku. Powierzchnia całego budynku wynosi 11.259 m2 i składa się z 16 kondygnacji naziemnych - udział Banku odpowiada 4.031,6 m2 powierzchni budynku, zlokalizowanej na 1, 7, 8, 9, 11 i 12 piętrze oraz częściowo w piwnicy. Standard powierzchni - dobry. Obiekt wymaga dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00081709/5.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 10.000.000 PLN netto (słownie: dziesięć milionów złotych netto). Sprzedaż objęta jest zwolnieniem z opodatkowania VAT. Dla podmiotów uprawnionych istnieje możliwość zastosowania opcji opodatkowania VAT.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500.000 PLN.
Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielami Biura Obsługi Nieruchomości Banku Pekao S.A. w Łodzi: tel. 601 340 370, 601 150 056.
Wadium w ww. wysokości należy wpłacić na rachunek Centrali Banku Pekao S.A.,
nr konta 13 1240 0030 1111 1111 1111 1111 ze wskazaniem adresu nieruchomości, której wadium dotyczy.


Oferta powinna zawierać:
1. datę,
2. imię i nazwisko oferenta / nazwę oferenta
a) w przypadku składania oferty przez osobę fizyczną będącą w związku małżeńskim prosimy o złożenie oferty wspólnej lub załączenie zgody współmałżonka na zakup nieruchomości, a w przypadku posiadania rozdzielności majątkowej lub dokonywania zakupu do majątku osobistego złożenie oświadczenia w tym zakresie,
b) w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - nazwę, pod którą oferent prowadzi działalność oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
c) w przypadku osób prawnych - aktualny odpis z właściwego rejestru (wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą składania oferty),
d) w przypadkach określonych w pkt. b) i c) - zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z zapłatą podatków, zaświadczenie z właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z zapłatą składek na ZUS,
3. adres zamieszkania lub siedzibę (nr telefonu, ewentualnie adres do korespondencji i adres email),
4. w przypadku składania oferty przez osobę fizyczną - numer dowodu osobistego i nr PESEL,
5. w przypadku składania oferty przez przedsiębiorcę - numer Regon lub NIP,
6. oferowaną cenę w PLN netto, a w przypadku zamiaru skorzystania z opcji opodatkowania podatkiem VAT - złożenie oświadczenia w tym zakresie,
7. dowód dokonania wpłaty wadium,
8. adres nieruchomości,
9. termin i sposób zapłaty ceny w przypadku przyjęcia oferty, z zastrzeżeniem, że maksymalny termin zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wynosi 60 dni od dnia poinformowania oferenta o wyborze jego oferty; zapłata będzie dokonana w tym samym terminie,
10. zobowiązanie oferenta do pokrycia wszystkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości,
11. wskazanie banku i numeru rachunku, na który zostanie zwrócone wadium w przypadku odrzucenia oferty,
12. oświadczenie oferenta o związaniu ofertą przez okres 90 dni od daty złożenia oferty oraz o zapoznaniu się z warunkami Regulaminu Pisemnego Przetargu Nieograniczonego,
13. w przypadku składania oferty przez osobę fizyczną, prosimy o złożenie oświadczenia, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargu.
Pisemne oferty w języku polskim należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Pisemny przetarg nieograniczony - wpisać dokładny adres nieruchomości" w Banku Pekao S.A. w Warszawie (02-091) przy ul. Żwirki i Wigury 31, Budynek D, VIII piętro pok. nr D0819, w terminie do dnia 19 czerwca 2017r. do godz. 16.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 czerwca 2017r.
O złożeniu oferty w terminie decyduje data jej doręczenia. Oferty nie spełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane.
Regulamin Przetargu dostępny jest w siedzibie Centrali Banku Pekao S.A. (adres jak wyżej). Osoby zainteresowane otrzymaniem Regulaminu Przetargu prosimy o kontakt telefoniczny
z przedstawicielami Banku wskazanymi w ogłoszeniu.


Bank zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty i prowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami lub uznania, że przetarg nie został rozstrzygnięty bez podania przyczyny.
O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia pisemnego przetargu nieograniczonego.
Przetarg nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015.2164 z późn. zm.).

 

 

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne