Ogłoszenie

I licytacja nieruchomości

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Wilanowska, Wrocław, dolnośląskie
Powierzchnia
60,72 m2
Cena
266 771,25 zł
Numer ogłoszenia
33636909
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-05-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
--

SzczegółyOBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Tomasz Wieczorek Kancelaria Komornicza we Wrocławiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 6.06.2017 o godz. 14.00 w gmachu Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, ul. Świebodzka 5, sala nr 211, odbędzie się:
PIERWSZA LICYTACJA
nieruchomości położonej w miejscowości Wrocław przy ul. Wilanowskiej 37/2, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków nr WR1K/00282371/1.
Przedmiotem licytacji jest samodzielny lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość oznaczony numerem 2 o powierzchni użytkowej 60,72 m2, usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, klatka numer 37, który to budynek położony jest przy ulicy Wilanowskiej we Wrocławiu. W skład lokalu wchodzą następujące pomieszczenia: trzy pokoje, kuchnia, przedpokój oraz łazienka.
Dla lokalu jest prowadzona jest księga wieczysta WR1K/00282371/1.
Udział związany z własnością lokalu wynosi 81/10 000. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal, wzniesiony jest na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 117/4, AM 18, obręb Zakrzów, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu prowadzi księgę wieczystą numer WR1K/00238444/1. Stan prawny nieruchomości jest uregulowany.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę brutto: 355.695,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę: 266.771,25 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 35.569,50 zł, na rachunek bankowy komornika w banku PKO BP III O/WROCŁAW nr 51102052420000290200190777, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Nieruchomość tę można oglądać w dniu 22.05.2017 r. w godzinach od 12.00 do 12.30, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, Wrocław, pl. Teatralny 1/3, tel. (71) 788 64 38.
33636909
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne