Ogłoszenie

Działka nr 331/28 AM-3

dolnośląskie, Bielany wrocławskie

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Czereśniowa 2, Bielany wrocławskie, dolnośląskie
Powierzchnia
133,37 m2
Cena
360 000 zł
Numer ogłoszenia
33638754
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-05-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-037 Wrocław
Ulica
Kościuszki
Osoba kontaktowa
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejon. dla Wrocławia-Krzyków Marzanna Strzałkowska

SzczegółyKomornik Sądowy przy Sądzie Rejon. dla Wrocławia-Krzyków Marzanna Strzałkowska
Kancelaria Komornicza we Wrocławiu
Kancelaria Komornicza 50-037 Wrocław, ul. Kościuszki 13/1b/-
tel.: (71) 344 29 99, fax: (71) 347 24 04, www.komornik-strzalkowska.pl, email: kancelaria@komornik-strzalkowska.pl
konto: mBank SA O/Wrocław 83 1140 1140 0000 2129 7400 1001
Sygn. akt Km 3349/11
Wrocław, dnia 2017-05-05
w odpowiedzi podać: sygn. akt Km 3349/11
sygn.wierzyciela : BTEnr50/570/WR/2011

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Marzanna Strzałkowska zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 4 lipca 2017 roku o godz. 14:30 w II Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu przy ul. Podwale 30 w sali nr 129 odbędzie się:
D R U G A L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej w miejscowości Bielany Wrocławskie przy ul. Czereśniowej 2 stanowiącej własność dłużnika: Najdek Tomasz, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wrocław nr WR1K/00182808/3.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 540.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 360.000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/00). Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Bielany Wrocławskie, ul. Czereśniowa 2, gmina Kobierzyce, powiat wrocławski składająca się z prawa własności budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej podwójnej (zabudowa czworacza)
o powierzchni użytkowej 133,37 m2 i prawa własności działki nr 331/28, AM-3, obręb Bielany Wrocławskie o powierzchni 224 m2.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 54.000,00 zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub przelewem bankowym na rachunek komornika nr 83 1140 1140 0000 2129 7400 1001 w mBank SA O/Wrocław nie później niż do dnia licytacji z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunek Komornika .
Nieruchomość tę można oglądać w dniu 20/06/2017 r. od godz. 16: 00 do godz. 16 :30 po wcześniejszym uzgodnieniu z komornikiem zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. 071 344 29 99.
Komornik Sądowy
Marzanna Strzałkowska
33638754
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne