Ogłoszenie

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

mazowieckie, Niemodlin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Niemodlin, mazowieckie
Powierzchnia
1 090,06 m2
Cena
360 000 zł
Numer ogłoszenia
33641297
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-05-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---

SzczegółyBurmistrz Niemodlina
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin, ogłasza
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Alei Wolności 7, zabudowanej byłym budynkiem użyteczności publicznej (były budynek szkoły), oznaczonej nr działki 617/1 z k.m.10, o powierzchni 0,3589 ha;
KW nr OP1O/00089558/8
Nieruchomość ta stanowi własność Gminy Niemodlin. Wolna od obciążeń i zobowiązań.
Nieruchomość zabudowana budynkiem o powierzchni ogólnej - 1090,06 m2 w tym: użytkowej 778,09 m2 (powierzchnia parteru, piętra i poddasza) oraz powierzchni piwnic 311,97 m2. Budynek wpisany jest do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Jest to budynek trzykondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, z dachem czterospadowym krytym dachówką ceramiczną. Wyposażony jest w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i c.o. Stan techniczny budynku określa się jako niezadowalający ze względu na wiek budynku. Występujące na dachu braki dachówek są uzupełniane na bieżąco. Stwierdza się występowanie zniszczeń elementów konstrukcyjnych budynku. Występują braki niektórych szyb w oknach. Budynek wymaga kapitalnego remontu. Ponadto na nieruchomości usytuowany jest budynek garażowy, parterowy z dachem czterospadowym krytym dachówką ceramiczną, o powierzchni użytkowej 38,80 m2. Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Niemodlina działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem C2MW,U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej: usługi bytowe, administracji, turystyki, oświaty i wychowania, zdrowia oraz usługi z zakresu obsługi ludności lub przedsiębiorstw. Dla istniejącego budynku ujętego w gminnej ewidencji zabytków nakazane jest zachowanie bryły, kształtu dachu oraz pokrycia dachu - dachówka ceramiczna karpiówka w kolorze naturalnym.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 11 kwietnia 2017 r.
Cena wywoławcza: 360.000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Sprzedaż zwolniona z VAT.
Minimalne postąpienie: 3.600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100).
Szczegółowe informacje o sprzedawanej nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego tut. Urzędu (tel. 77 4 606 295 wew. 209, pokój nr 35). Uczestnik przetargu może zapoznać się z regulaminem przeprowadzania przetargów, dostępnym w pokoju nr 35 i 36 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne (cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.) jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 36.000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100).
Wadium należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Niemodlinie nr
87 8890 1079 0009 4009 2006 0003 w terminie do 14 lipca 2017 r. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
W przypadku firm osoby biorące udział w przetargu winny przedłożyć wyciąg z właściwego dla siedziby rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach współwłasności ustawowej małżeńskiej do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie chyba, że zostanie przedłożona zgoda współmałżonka do nabycia wyrażona w formie notarialnie sporządzonego pełnomocnictwa.
Przetarg odbędzie się w dniu 20 lipca 2017 r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie o godz. 1100.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe które określi notariusz.
Wpłacone wadium zostanie: zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg, bądź zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie ustalonym przez Gminę wpłacone wadium ulega przepadkowi.
33641297
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne