Ogłoszenie

Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny dot. trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego

świętokrzyskie, Wola Murowana

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Wola Murowana, świętokrzyskie
Powierzchnia
980 m2
Cena
60 000 zł
Numer ogłoszenia
152455
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
17-05-2017

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny
dot. trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego


Przedmiotem trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0980 ha, położonej w miejscowości Wola Murowana, w obrębie geodezyjnym Wola Murowana w Gminie Sitkówka-Nowiny. Nieruchomość ta jest oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 354/3. Dla niniejszej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Sitkówka-Nowiny, prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kielcach księga wieczysta nr KI1L/00114815/5.
Cena wywoławcza wynosi: 60 000,00 złotych (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).
Wadium w wysokości: 5 000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych).
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny ww. nieruchomość jest położona na terenach oznaczonych symbolem D.2MN1- przeznaczenie podstawowe: istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
z możliwością remontu, modernizacji i przebudowy, przeznaczenie uzupełniające: projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna uzupełniająca istniejące ciągi zabudowy, pomieszczenia o funkcji usługowej wbudowane w budynki mieszkalne, nie zakłócające funkcji mieszkaniowej terenu, urządzenia budowlane, tymczasowe obiekty usługowo-handlowe, dojścia, dojazdy, mała architektura, zieleń.

Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny (sala konferencyjna) 26-052 Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25 w dniu 22 czerwca 2017 roku o godzinie 9.00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości określonej powyżej na konto Gminy Sitkówka-Nowiny Nr 82-8493-0004-0040-0429-2160-0006 do dnia 19 czerwca 2017 r., z dokładnym opisem przedmiotu przetargu, którego dotyczy oraz wpłacającego. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

Ogłoszenie o ww. przetargu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny oraz na stronach internetowych www.nowiny.com.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.nowiny.com.pl. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny, Referat Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pokój 33 lub pod numerem tel. (0-41) 347 50 70, (0-41) 347 50 71.

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne