Ogłoszenie

Działki nr 317/31, 630/2, 631/2, 632, 633, 741/18

małopolskie, Olkusz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Wspólna, Olkusz, małopolskie
Powierzchnia
32 739 m2
Cena
2 600 000 zł
Numer ogłoszenia
33641612
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-05-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
Rynek 1
Osoba kontaktowa
Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Rynek 1
ogłasza IV przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości składającej się z działek nr : 617/31 o pow. 32.739 m2, 630/2 o pow. 1.165 m2, 631/2 o pow. 1.325 m2, 632 o pow. 2.500 m2, 633 o pow. 2.120 m2, ( obręb Pomorzany ) oraz działki nr 741/18 o pow. 14.266 m2
( obręb Olkusz ), położonej w Olkuszu przy ul. Wspólnej, w granicach Olkuskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, stanowiącej własność Gminy Olkusz, objętej księgami wieczystymi : KR1O/00047850/8, KR1O/00078609/0, KR1O/00040127/2.
Nieruchomość o nieregularnym kształcie, posiada ograniczenia zabudowy związane z
przebiegiem sieci energetycznych zarówno podziemnej linii kablowej jak i naziemnej linii
wysokiego napięcia oraz kolektora kanalizacji sanitarnej ks800 . W południowo-zachodniej
części działki nr 617/31 umieszczone są fragmenty sieci kanalizacji teletechnicznej , posadowionej również na działce nr 617/30. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej i sieci infrastruktury technicznej : woda, energia , kanalizacja. Nieruchomość wolna od zobowiązań i obciążeń.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe działki znajdują się w
terenie oznaczonym symbolem " D 2PT/UC" - opisanym jako " tereny produkcyjno-techniczne
z możliwością wprowadzenia usług komercyjnych " , ponadto w terenie oddziaływania starego kopalnictwa ( teren kat.B ), w granicy terenu górniczego ZGH " Bolesław I", w granicy strefy uciążliwości od trasy komunikacyjnej ( droga krajowa 94 ), częściowo w strefie ochrony sanitarnej. Działki nr 633 i 741/18 zgodnie z ewidencją gruntów i budynków m. Olkusza stanowią użytek : LsVI ( las ) i na podstawie art. 37a ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach - Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe , przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu. Przed przystąpieniem do zabudowy, nabywca zobowiązany będzie do uzyskania zgody na wyłączenie z produkcji leśnej działek gruntu nr 633 i 741/18
( decyzja Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Katowicach ).
W związku z tym, że na działce nr 617/31 znajdują się fragmenty sieci kanalizacji teletechnicznej , nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia stosownej, nieodpłatnej służebności gruntowej na rzecz właściciela działki nr 617/30. Ustanawiana służebność polegać będzie na prawie utrzymania fragmentów sieci kanalizacji teletechnicznej w miejscach dotychczasowego ich umieszczenia na działce nr 617/31, tj. w pasie technologicznym o szerokości 1 m od osi istniejącej sieci kanalizacji teletechnicznej oraz na prawie całodobowego udostępnienia części nieruchomości stanowiącej działkę nr 617/ 31 zabudowanej fragmentami w/w sieci w celu wykonywania przez właściciela działki nr 617/30 czynności związanych z eksploatacją, konserwacją i usuwaniem awarii fragmentów sieci kanalizacji teletechnicznej .
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 2.600.000,00 zł
( słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych ). Sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT ( 23% ). Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 520.000,00 zł do dnia 13.07.2017r. na konto Urzędu w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878.
Przetarg odbędzie się w dniu 18 lipca 2017r. o godz. 11.00
w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu , pok. 101.
Pełny tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu obok pok. 208, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu www.umig.olkusz.plw dziale Nieruchomości , portalu internetowym : www.olkusz.otodom.ploraz www.bipmalopolska.pl/umigolkusz w dziale: Zamówienia publiczne i ogłoszenia, ogłoszenia różne.
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydz. Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok. 204 , telefon 32 6260204.
33641612
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne