Ogłoszenie

Działka budowlana

dolnośląskie, Suchy dwór

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Agrestowa 1, Suchy dwór, dolnośląskie
Powierzchnia
1 390 m2
Cena
762 135 zł
Numer ogłoszenia
33641703
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-05-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-037 Wrocław
Ulica
Kościuszki
Osoba kontaktowa
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejon. dla Wrocławia-Krzyków Marzanna Strzałkowska

SzczegółyKomornik Sądowy przy Sądzie Rejon. dla Wrocławia-Krzyków Marzanna Strzałkowska
Kancelaria Komornicza we Wrocławiu
Kancelaria Komornicza 50-037 Wrocław, ul. Kościuszki 13/1b/-
tel.: (71) 344 29 99, fax: (71) 347 24 04, www.komornik-strzalkowska.pl, email: kancelaria@komornik-strzalkowska.pl
konto: mBank SA O/Wrocław 83 1140 1140 0000 2129 7400 1001
Sygn. akt Km 2051/13
Wrocław, dnia 2017-05-09
w odpowiedzi podać: sygn. akt Km 2051/13
sygn.wierzyciela : DKT/605037316452

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Marzanna Strzałkowska zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14/07/2017 r o godz. 9:30 w VI Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 20 w sali 112 odbędzie się:
D R U G A L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej w miejscowości Suchy Dwór, przy ul. Agrestowej 1 posiadającej założoną księgę wieczystą nr WR1K/00195528/0. Nieruchomość gruntowa, zabudowana, składająca się z prawa własności budynku, zakładu gastronomicznego-restauracji oraz prawa własności działki o pow. 1.390 m2. Budynek o pow. 352,22 m2. Budynek składa się z sali konsumenckiej z bufetem, kuchni, zmywalni, , przygotowalni wstępnej warzyw, magazynu, zaplecza socjalnego, kotłowni, toalet, oraz nieużytkowanego poddasza o pow. 160,84 m2. Stopień zaawansowania wykończenia 91,30%. Nieruchomość stanowi własność dłużnika Kutyła Zofia
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 762.135,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 508.090,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 76.213,50 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub przelewem bankowym na rachunek komornika nr 83 1140 1140 0000 2129 7400 1001 w mBank SA O/Wrocław z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunek Komornika .
Nieruchomość tę można oglądać w dniu 30/06/2017 r. od godz. 15: 00 do godz. 15:30 po wcześniejszym uzgodnieniu z komornikiem zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. 071 344 29 99.
Komornik Sądowy
Marzanna Strzałkowska
33641703
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne