Ogłoszenie

Licytacja działki położonej w miejscowości Kiełpin, ob. m. Zielona Góra

lubuskie, Kiełpin, ob. m. zielona góra

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kiełpin, ob. m. zielona góra, lubuskie
Powierzchnia
913 m2
Cena
16 666,67 zł
Numer ogłoszenia
33642770
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-05-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
65-034 Zielona góra
Ulica
Boh. Westerplatte

SzczegółyKm 1913/15

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Norbert Piskorz (tel. 0 68 324 61 95)
ogłasza, że: dnia 19-06-2017r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze mającego
siedzibę przy Zielona Góra, Pl.Słowiański 2 w sali nr ustalonej w dniu licytacji, odbędzie się druga
licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej :
Nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,0913ha, położona w dawnej miejscowości: Kiełpin,
ob. m. Zielona Góra obręb ewidencyjny 0006 Kiełpin; składająca się z dwóch niesąsiadujących
działek:
działka 46/25 o powierzchni 0,0073ha,
działka 46/23 o powierzchni 0,0840ha
Teren objęty szacowaniem nie posiada obowiązującego MPZP.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielona
Góra teren przeznaczony jest na cele osadniczo -rolnicze. W 2009r. Urząd Gminy Zielona Góra
wydał decyzję o warunkach zabudowy tego tereny, przeznaczając działkę 46/23 pod budowę
budynku mieszkalnego, wolno stojącego. Sprzedaży podlega udział Rafała Gruzy w nieruchomości.
położonej:
66-006 Ochla, Kiełpin,
dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW ZG1E 100121/1 [NKW: ZG1E/00100121/1].
Suma oszacowania wynosi 25 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi
16 666,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy
oszacowania, tj. 2 500,00zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne
osoby wymienione w tym artykule.
Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez powiadomienia.
Komornik Sądowy
mgr Norbert Piskorz
33642770
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne