Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Świebodzińskiego
ogłasza trzecie ROKOWANIA  po trzecim  przetargu  ustnym  nieograniczonym

Zarząd Powiatu Świebodzińskiego ogłasza trzecie ROKOWANIA po trzecim przetargu ustnym nieograniczonym

lubuskie, Świebodzin

Najważniejsze informacje

Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Świebodzin, lubuskie
Powierzchnia
7 656 m2
Cena
1 200 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
31-07-2017
Numer ogłoszenia
152479
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
26-05-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Zarząd Powiatu Świebodzińskiego
ogłasza trzecie ROKOWANIA po trzecim przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin - miasto, obręb ewidencyjny: 3, przy ul.Łużyckiej 44, powiat świebodziński, województwo lubuskie, oznaczonej ewidencyjnie działkami nr 328/27 i nr 328/28 o łącznej powierzchni 0,7656 ha, objętej księgą wieczystą ZG1S/00004089/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie.
Nieruchomość położona w południowej części miasta u zbiegu ulic Łużyckiej i Pułaskiego, w odległości około 0,5 km od centrum miasta, około 2 km od drogi S-3 oraz 11 km od autostrady A-2.
Otoczenie nieruchomości stanowią: od strony północnej ul.Pułaskiego przy niej zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, od strony wschodniej ul.Łużycka, za nią sklep wielkopowierzchniowy i osiedle Łużyckie, od strony południowej i zachodniej działki niezabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i zabudowa jednorodzinna. W otaczających ulicach sieci komunalne i techniczne.
Działka nr 328/28 o pow. 0,6553 ha zabudowana, ma kształt regularny, złożony z dwóch prostokątów, przez działkę (wzdłuż wschodniej granicy) przebiega miejska kanalizacja sanitarna ɸ 200, posiada przyłącza: wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne. Teren zróżnicowany ze spadkiem w kierunku północnym. Wjazd - droga wewnętrzna brukowana. Od strony ulic parkan drewniany na cokole i słupkach murowanych.
Zabudowę działki stanową niżej wymienione budynki i budowle trwale związane z gruntem:

· Budynek główny ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków, obiekt częściowo wbudowany w grunt, dwuklatkowy, pięcio- i czterokondygnacyjny w tym: piwnica i poddasze częściowo użytkowane jako pomieszczenia gospodarcze, (całkowicie podpiwniczony), o pow. zabudowy 686,00 m2 (wg wyciągu z kartoteki budynków o pow. zabudowy 745 m2), pow. użytkowej 2386,70 m2(wg inwentaryzacji 2456,50 m2), kubaturze 4268 m3, rok budowy 1921.
Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej. Powierzchnie zewnętrzne ścian izolowane termicznie. Stropy nad piwnicami i korytarzach wyższych kondygnacji staloceramiczne, pozostałe drewniane belkowe ze ślepym pułapem i podsufitką z desek i mat trzcinowych. Więźba dachowa drewniana płatwiowo-kleszczowa z lukarnami. Pokrycie dachu dachówką karpiówką. Stolarka okienna plastikowa (skrzydło północne) i drewniana pojedyncza. Stolarka drzwiowa drewniana płycinowa. Budynek wyposażony jest w instalacje: wodociągową, kanalizacyjno-sanitarną, elektryczną, gazową, c.o. i c.w.u. z kotłami gazowymi typu „JUBAM" i zasobami ciepłej wody, telefoniczną, odgromową, windę kuchenną.
W latach 2006-2008 przeprowadzono wymianę pokrycia dachu z obróbkami blacharskimi i termomodernizację budynku, okien drewnianych na plastikowe oraz ułożono posadzki z płyt gresowych w korytarzach wyższych kondygnacji. W 1993r. zainstalowano kotły gazowe z zasobnikami ciepłej wody.
Stan techniczny obiektu - średni.

· Budynek gospodarczy - obiekt jednokondygnacyjny, o pow. zabudowy 21,36 m2, pow. użytkowej 17,96 m2, rok budowy prawdopodobnie 1921.
Stan techniczny obiektu - bardzo zły, obiekt kwalifikuje się do rozebrania.

· Budynek mieszkalno-gospodarczy ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków, obiekt dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, rok budowy 1921, dobudówka od strony zachodniej wykonana w latach 70-tych XX w. W przyziemiu część gospodarcza, na piętrze lokal mieszkalny. Budynek o pow. zabudowy 100,80 m2, pow.użytkowej: część gospodarcza 63,75 m2, lokal mieszkalny 96,88 m2.

Budynek wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjno-sanitarną, elektryczną, c.o.

Lokal bez łazienki (WC w przyziemiu).
Stan techniczny obiektu - bardzo zły.
Dobudówka - obiekt jednokondygnacyjny, o funkcji gospodarczej, o pow. zabudowy 39,06 m2, pow. użytkowej 34,55 m2.
Stan techniczny obiektu - bardzo zły, obiekt należy zakwalifikować do rozebrania.

· Garaż - 2 stanowiskowy
Obiekt jednokondygnacyjny, wybudowany w latach 1975-1980, o pow. zabudowy 38,75 m2, pow. użytkowej 32,77 m2, kubaturze 116,25 m3, murowany, kryty papą, bramy z blachy stalowej ocynkowanej.
Stan techniczny obiektu - średni.

Budynek główny (dotychczas siedziba Domu Dziecka) oraz budynek gospodarczy przy nim zlokalizowany położone na działce nr 328/28 w 3 obrębie Świebodzina, ujęte są w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Świebodzin.

Działka nr 328/27 o pow.0,1103 ha niezabudowana, powstała w wyniku podziału działki nr 328/12 z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-handlową w ramach decyzji nr 10/WZ-I/2011 Burmistrza Świebodzina z dnia 12.04.2011r. Kształt działki prostokątny. Teren równy. Dostęp do drogi publicznej ul.Pułaskiego, po ustanowieniu służebności drogowej na działce nr 328/28.
Przez działkę w części wschodniej przebiega rurociąg kanalizacji sanitarnej ɸ 200, w zachodniej przyłącza do budynku Domu Dziecka - kanalizacyjne, wodociągowe, elektroenergetyczne i telekomunikacyjne oraz tuż przy granicy działki przyłącze wodociągowe i gazowe.

Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzin utracił ważność, wobec powyższego brak jest ustaleń dla działek nr 328/27 i 328/28 w obrębie 3 Świebodzina.

W dniu 12.04.2011r. Burmistrz Świebodzina wydał decyzję nr 10/WZ-I/2011 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo-handlowego o pow. sprzedaży detalicznej ok.180 m2 na części działki nr 328/8 (obecnie nr 328/27) w obr.3 Świebodzina oraz niezbędnych urządzeń budowlanych i infrastruktury dla funkcjonowania obiektu.
W dniu 29.04.2013r. Burmistrz Świebodzina wydał decyzję nr 9/CP-I/2013 (zmienioną w dniu 23.05.2013r. decyzją nr 9.1/CP-I/2013) o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na działce 327, 328/10, 328/28, 329/53 i 328/11 o długości ok.270m i budowie przyłączy o długości ok.25m w celu doprowadzenia gazu do działek nr 328/21, 328/22, 328/23, 328/24, 328/25 i 328/26 w obrębie 0003 Świebodzina.
W dniu 03.10.2014r. Starosta Świebodziński wydał decyzję nr 363/2014 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę gazociągu niskiego ciśnienia z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w obr.3 miasta Świebodzin, przy ul.Łużyckiej i Pułaskiego, działki oznaczone geodezyjnie nr 327, 328/10, 329/53, 328/11, 328/24, 328/23, 328/21, 328/22, 328/25 i 328/26.
W dniu 02.09.2013r. Burmistrz Świebodzina wydał decyzję nr 22/CP-I/2013 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV o długości ok.166m oraz złącza kablowo-pomiarowego i szafki kablowej na działce nr 328/11, 329/53, 328/10 w obrębie 0003 Świebodzin do zasilenia w energię obiektów na dz. od nr 328/21 do 328/26.
W dniu 04.02.2014r. Starosta Świebodziński wydał decyzję nr 27/2014 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę linii kablowej na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 328/11, 329/53, 328/10, 328/28 położonych na ul.Łużyckiej w obr. 3 miasta Świebodzin.


W dniu 24.07.2012r. Burmistrz Świebodzina wydał decyzję nr 37/12 zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości gruntowej zabudowanej - działki nr 328/12 w obr.3 Świebodzina na działki nr 328/27 i
328/28. Zgodnie z ww. decyzją zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości nastąpiło pod warunkiem, że przy zbywaniu wydzielonej działki oznaczonej ewidencyjnie nr 328/27 zostanie ustanowiona dla niej odpowiednia służebność drogowa na działce nr 328/28 celem zapewnienia jej dostępu do drogi publicznej. Zgodnie z uzasadnieniem ww. decyzji, celem podziału było wydzielenie działki oznaczonej ewidencyjnie nr 328/27 z przeznaczeniem pod zabudowę w ramach ww. decyzji nr 10/WZ-I/2011 Burmistrza Świebodzina z dnia 12.04.2011r. o warunkach zabudowy.
Natomiast w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin uchwalonym uchwałą Nr XIII/135/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin, zmienionym uchwałą Nr XXXVI/505/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 września 2013r. działki o nr ewid. 328/27 i 328/28 w 3 obrębie Świebodzina położone są na terenie opisanym symbolem UP (tereny zabudowy: usług publicznych) i znajdują się w obszarze otoczenia zabytku wpisanego do rejestru zabytków, tożsamym ze strefą ochrony krajobrazu kulturowego „K".
Nieruchomość położona przy ul.Łużyckiej 44 w Świebodzinie nie jest indywidulanie wpisana do rejestru zabytków. Zlokalizowana jest na terenie otoczenia zespołu urbanistycznego miasta Świebodzin wpisanego do rejestru zabytków pod numerem rej.2165, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 31 stycznia 1975r.

Według danych ewidencji gruntów działka nr 328/27 o pow.0,1103 ha oraz działka nr 328/28 o pow. 0,6553 ha posiadają jeden rodzaj użytku gruntowego wykazany jako tereny mieszkaniowe, oznaczony symbolem B.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzono trzy przetargi ustne nieograniczone w dniu 09 lutego 2016r., 09 czerwca 2016r. i 10 października 2016r. oraz dwukrotnie rokowania - w dniu 23 grudnia 2016r. i 15 maja 2017r.

Sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z czym nabywca przejmie nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym, jak również w dniu rokowań złoży oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem rokowań i akceptacją jego stanu.

Cena wywoławcza - 1.200.000,00 zł netto zaliczka - 120.000,00 zł
Rokowania odbędą się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Piłsudskiego 35 (II piętro, pokój nr 11) w dniu 31 lipca 2017r. o godz. 11.00

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać do dnia 25 lipca 2017r. do godz. 15.00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie ul.Kolejowa 2, w zamkniętej kopercie nieidentyfikującej Zgłaszającego z dopiskiem „Trzecie rokowania - nieruchomość zabudowana Świebodzin, ul.Łużycka 44".

Zgłoszenie powinno zawierać:
· imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot (w przypadku podmiotu posiadającego osobowość prawną - aktualny wpis z właściwego rejestru sądowego);
· datę sporządzenia zgłoszenia;
· oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
· proponowaną cenę netto - nie niższą od ceny wywoławczej i sposób jej zapłaty.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. Zgłoszenie winno być podpisane przez Zgłaszającego.
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki z tytułu zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy. Zaliczkę w pieniądzu należy wnieść na rachunek Powiatu Świebodzińskiego Nr 71 9660 0007 0012 1196 2000 0070 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 25 lipca 2017r. wymagana kwota znajdowała się na ww. koncie.
Osoba uczestnicząca w rokowaniach musi okazać dowód tożsamości, nr NIP oraz złożyć pisemne oświadczenie, że zapoznała się ze stanem zagospodarowania i istniejącą infrastrukturą przedmiotu rokowań, do których nie wnosi żadnych zastrzeżeń.
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie rokowań - z notarialnym poświadczeniem podpisu.
Osoba reprezentująca w rokowaniach osobę prawną musi okazać się dodatkowo kompletem dokumentów do jej reprezentowania oraz przedłożyć aktualny odpis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej.
W przypadku przystąpienia do rokowań jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka - z notarialnym poświadczeniem podpisu - na przystąpienie do rokowań lub umowy o rozdzielności majątkowej współmałżonków.
Zaliczkę zwraca się przed upływem 3 dni po odwołaniu lub zamknięciu rokowań a uczestnikowi, który rokowania wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego osoba ustalona jako nabywca zostanie powiadomiona pisemnie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.
Uchylenie się kandydata na nabywcę od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym miejscu i terminie powoduje przepadek zaliczki na rzecz sprzedającego.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wydanego w trybie ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.1061 z późn.zm.) w sytuacjach w niej wskazanych. Nieuzyskanie zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego spowoduje przepadek wpłaconej zaliczki na rzecz sprzedającego.
Na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.710 z późn.zm.) sprzedaż działki nr 328/28 podlega zwolnieniu od podatku VAT, natomiast od ceny sprzedaży działki nr 328/27 zostanie ustalony podatek VAT zgodnie z przepisami ww. ustawy obowiązującymi w dacie sprzedaży.
Cena nieruchomości sprzedanej w drodze rokowań podlega zapłacie nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność. Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej i opłaty sądowe spoczywają na nabywcy.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Świebodzinie ul.Piłsudskiego 35 (pokój nr 10,12) tel. nr 68 47 55 330 do 331. Nieruchomość można oglądać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Ww. ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej www.swiebodzin.pl oraz www.bip.wrota.lubuskie.pl/spswiebodzin

Zastrzega się prawo zamknięcia trzecich rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne