Ogłoszenie

Licytacja działki położonej w miejscowści Torzym-Kolonia Osiny gmina Torzym

lubuskie, Torzym-kolonia osiny gmina torzym

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Torzym-kolonia osiny gmina torzym, lubuskie
Powierzchnia
291 m2
Cena
2 200 zł
Numer ogłoszenia
33658070
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-06-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
69-200 Sulęcin
Ulica
Kilińskiego

SzczegółyOBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie ul. Kilińskiego 9 69-200 Sulęcin,
tel. 957559090, sulecin@komornik.org, www.sulecin.komornik.org
Na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 31-07-2017r. o godz. 09:15 w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie I Wydział Cywilny 69-200 Sulęcin, ul. Kościuszki 30, s.13 odbędzie się druga licytacja 65/100 niewydzielonej części nieruchomości położonej: 66-235 Torzym, Kolonia Osiny, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: GW1U/00019327/1].
Suma oszacowania wynosi 3 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 200,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 330,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Gorzowie Wlkp. 96 10901900 0000 0001 0506 3822 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Przedmiotem licytacji jest ułamkowa część nieruchomości niezabudowana oznaczonej numerem księgi wieczystej KW: GW1U/00019327/1. Jest to nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w miejscowości Torzym - Kolonia Osiny, w obrębie nr 0073 - "Torzym", gmina Torzym, stanowiąca działkę gruntu numer 123/10 o powierzchni 0,0291 ha ( 291 m2) - oznaczenie użytku B jako tereny mieszkaniowe. Nieruchomość stanowi gruntową drogę wewnętrzną gwarantującą dostęp do drogi publicznej dla nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej na działkach gruntu nr 123/8 i 123/9. Działka ma kształt zbliżony do wydłużonego wielokąta, który jednym, krótszym bokiem od strony południowej bezpośrednio sąsiaduje z drogą dojazdową (publiczną). Teren działki płaski. Wg wypisu z rejestru gruntów działkę stanowi użytek oznaczony symbolem B - oznaczenie terenów mieszkaniowych. Działka jest współwłasnością w ułamkowych częściach osób fizycznych ( dwie rodziny), zamieszkujących w budynku bliźniaczym, usytuowanym na sąsiednich działkach nr 123/8 i 123/9. Działka wykorzystywana jest jako droga wewnętrzna, zapewniająca dostęp do drogi publicznej dla zabudowanych wyżej wskazanych działek gruntu.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie (po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem) oraz przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Sulęcinie przy ulicy Kościuszki 30 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
33658070
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne