Ogłoszenie

I przetarg ustny nieograniczony

zachodniopomorskie, Stargard szczeciński

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Majora Hubala i 5 Marca, Stargard szczeciński, zachodniopomorskie
Powierzchnia
24 060 m2
Cena
3 515 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
25-08-2017
Numer ogłoszenia
33657478
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-06-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Majora Hubala

SzczegółyPrezydent Miasta Stargard
w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2016 r. poz.2147 ze zm.) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 315/22 i 34/6 o łącznej powierzchni 24.060 m2, położonej w obrębie nr 19 miasta Stargard w rejonie ulic: Majora Hubala i 5 Marca. Nieruchomość posiada KW SZ1T/00112106/4.
Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi: 3 515 000,00 zł
(słownie złotych: trzy miliony pięćset piętnaście tysięcy 00/100)
Do ceny uzyskanej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.
Wadium - 350 000,00 zł.
Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie ze zmianą planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącą terenu w rejonie ulic: Władysława Broniewskiego, Armii Krajowej, 5 Marca oraz obejścia południowego miasta w ciągu drogi ekspresowej S-10, przyjętą uchwałą Nr X/112/2003 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 26 sierpnia 2003 roku nieruchomość zlokalizowana jest na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami - symbol w planie 5.MW/U.
Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tego obszaru, zawierający szczegółowe warunki zabudowy i zagospodarowania nieruchomości, dostępny jest do wglądu w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Stargardzie przy ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17 lub na stronie internetowej www.stargard.pl
UWAGA!
1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Stargardzkiego TBS - ul. Struga 29 w Stargardzie w sali przetargów - o godz. 11:00 dnia 31.08.2017 r.
2. Wadium w wyżej określonej wysokości winno wpłynąć na konto Stargardzkiego TBS
Sp. z o.o. w Banku PEKAO S.A. I O/Stargard Nr 10124039011111000042204466, najpóźniej w dniu 25.08.2017 r.
3. Rozszerzoną dotyczącą przetargu informację o: warunkach przetargu, położeniu
i przeznaczeniu nieruchomości, rodzaju obiektów dopuszczonych i zakazanych do lokalizowania na ww. terenie, zasadach zagospodarowania i zabudowy, dojazdach, warunkach gruntowo - wodnych, uzbrojeniu, obciążeniu nieruchomości, zawiera ogłoszenie opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim www.stargard.pllub Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. www.tbs.stargard.pl.
4. Wyniki przetargu podlegają zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Stargard.
5. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
6. Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości.
7. Prezydent Miasta Stargard ma prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje można uzyskać w:
1. Urzędzie Miejskim w Stargardzie ul. Stefana Czarnieckiego 17,
pok. nr 104 tel. 91 578-68-47;
2. Stargardzkim TBS Sp. z o.o. przy ul. Struga 29, pok. 13 tel. 91 819-24-45 .
33657478
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne