Ogłoszenie

BURMISTRZ SULECHOWA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NA WŁASNOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ PRZEZNACZONEJ POD...

BURMISTRZ SULECHOWA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NA WŁASNOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ PRZEZNACZONEJ POD...

lubuskie, Brzezie

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Rozwojowa, Brzezie, lubuskie
Powierzchnia
19 485 m2
Cena
1 010 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
07-09-2017
Numer ogłoszenia
152728
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
04-07-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
66-100 Sulechów
Ulica
PLAC RATUSZOWY 6

Szczegóły



BURMISTRZ SULECHOWA OGŁASZA


I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NA WŁASNOŚĆ
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ PRZEMYSŁOWĄ, SKŁADY, BAZY, USŁUGI RÓŻNE

POŁOŻENIE NR DZIAŁKI POWIE
RZCHNIA
UWAGI CENA WYWOŁAWCZA WADIUM
Brzezie
k. Sulechowa
ul. Rozwojowa
KW Nr ZG2S/00022035/0
3/12 19.485 m2 Nieruchomość objęta
jest obowiązującym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
z przeznaczeniem
na zabudowę
przemysłową, składy,
bazy i usługi różne,
w tym komunikacyjne
i stacje paliw.
1.010.000,00 zł 200.000,00 zł

W pobliżu zbywanej nieruchomości dostępne są następujące sieci uzbrojenia terenu: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, droga o nawierzchni utwardzonej. 

O warunki przyłączenia nabywca nieruchomości winien wystąpić indywidualnie do dysponentów poszczególnych sieci.
Wyżej opisane nieruchomości wolne są od obciążeń oraz zobowiązań.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 września 2017 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Gminy Sulechów przy Placu Ratuszowym nr 6 (RATUSZ), pokój nr 104.

Wadium w podanej wyżej wysokości z określeniem numeru nieruchomości należy wpłacić w terminie do dnia 4 września 2017 roku konto nr 53 1020 5402 0000 0502 0027 7251 PKO BP Oddział Sulechów.

Wpłatę wadium należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto Gminy Sulechów w określonym w ogłoszeniu terminie tj. do 4 września 2017 roku.

W przypadku przystąpienia do przetargu jednego ze współmałżonków pozostających w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, zamierzającego nabyć nieruchomość do majątku wspólnego, należy dysponować oświadczeniem małżonka, sporządzonym co najmniej w formie pisemnej, wyrażającym zgodę na udział w przetargu na nabycie nieruchomości.
Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w tym przedsiębiorcy, winny dysponować kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców albo innego właściwego rejestru lub ewidencji, wskazujący w szczególności zasady reprezentacji i osoby uprawnione do reprezentacji. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą winny dysponować wyciągiem z ewidencji działalności gospodarczej.

Dowód wpłaty oraz dowód tożsamości należy przedstawić komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanych zawiera podatek VAT w wysokości 23%.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo na 3 dni przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.
Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od daty przetargu.
Koszty notarialne i sądowe pokrywa nabywca.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Nie zawarcie aktu notarialnego w ustalonym terminie spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147).

Uczestnikom przetargu, którzy nie wygrali przetargu, wpłacone wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.
Informacje w sprawie przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 68 3851131 lub w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego Sulechów, pokój nr 121.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne