Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Licytacja działki zabudowanej budynkami położonej w Obornikach

wielkopolskie, Oborniki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Oborniki, wielkopolskie
Powierzchnia
2 500 m2
Cena
448 950 zł
Numer ogłoszenia
33664226
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
64-600 Oborniki
Ulica
Kopernika 31/5

SzczegółyOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI
nr KW PO1O/00000188/4
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach Tomasz Chojnacki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21.07.2017 r. o godz. 12.40 w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach, mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 47, w sali nr 3 odbędzie się pierwsza licytacja 2/3 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika: Wiesława Krzemieniewska, położonej: 64-600 Oborniki, ul. Obrzycka 43,
dla której Sąd Rejonowy w Obornikach IV Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Obornikach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: PO1O/00000188/4], oraz
pierwsza licytacja 1/3 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika: Sylwia Krzemieniewska, położonej: 64-600 Oborniki, ul. Obrzycka 43,
dla której Sąd Rejonowy w Obornikach IV Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Obornikach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: PO1O/00000188/4].
Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa zabudowana, stanowiąca prawo własności.
Zabudowę ww. działki stanowi: Działka nr 1968 o pow. 0,2500 ha, zabudowana, Budynek produkcyjny I o pow. użytkowej 61,40 m2, Budynek produkcyjny II o pow. użytkowej 121,20 m2, Budynek produkcyjno-socjalny o pow. użytkowej 118,30 m2, Budynek socjalny z kotłownią o pow. użytkowej 75,60 m2, Budynek produkcjo-biurowy o pow. użytkowej 562,30 m2, Budynek magazynowy o pow. użytkowej 23,00 m2 oraz uzbrojenie i urządzenie terenu.
Suma oszacowania 2/3 niewydzielonej części nieruchomości wynosi 598 600,00 zł (w tym podatek VAT 23%), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 448 950,00 zł (w tym podatek VAT 23%). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 59 860,00 zł.
Suma oszacowania 1/3 niewydzielonej części nieruchomości wynosi 299 299,99 zł (w tym podatek VAT 23%), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 224 474,99 zł (w tym podatek VAT 23%). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 930,00 zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Poznaniu 17 1020 4027 0000 1502 0738 2064 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 7.00 do godz. 15.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z § 23 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 68, poz. 360), komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.
33664226
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne