Ogłoszenie

Przetarg na sprzedaż działki zabudowanej budynkiem położonej w Sasinie gmina Choczewo

pomorskie, Sasinie gmina choczewo

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Sasinie gmina choczewo, pomorskie
Powierzchnia
124,9 m2
Cena
201 110 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
04-08-2017
Numer ogłoszenia
33665130
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-454 Warszawa
Ulica
Czerniakowska 100A

SzczegółyObwieszczenie o przetargu
Syndyk masy upadłości Małgorzaty Szlaużys zaprasza do udziału w przetargu na sprzedaż 1/2 udziału w
prawie własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę o nr 507/19 o powierzchni 1.013 m2,
zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 124,90 m2, położonej w
Sasinie przy ul. Jesionowej, gmina Choczewo, powiat Wejherowski, zapisanej w księdze wieczystej nr KW
GD1W/00072346/9, wraz z ruchomościami stanowiącymi wyposażenie ww. domu jednorodzinnego
ujawnionymi w spisie inwentarza z dnia 5 stycznia 2017 r. pod pozycjami 7-29.
Cena wywoławcza przetargu wynosi nie mniej niż 201.110,00 zł (słownie: dwieście jeden tysięcy sto
dziesięć złotych), przy czym wartość oszacowania udziału w prawie własności nieruchomości stanowi kwotę
197.100,00 zł, zaś wartość oszacowania ruchomości stanowi kwotę 4.010,00 zł.
Zainteresowani winni składać oferty w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami w kopercie
zamkniętej w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą bez jej otwarcia z dopiskiem "Oferta w
przetargu na sprzedaż składników masy upadłości Małgorzata Szlaużys - NIE OTWIERAĆ" z podaniem
sygnatury akt sprawy "X GUp 789/16" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 sierpnia 2017 roku w
gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i
Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać listem poleconym na adres
ww. Sądu (decyduje data wpływu oferty do Sądu).
Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę, oferowaną cenę nie
mniejszą niż cena wywoławcza oraz oświadczenia oferenta określone w Regulaminie przetargu.
Warunkiem złożenia oferty jest wpłata wadium w kwocie 20.111,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy sto
jedenaście złotych) na rachunek bankowy masy upadłości 34 1090 2590 0000 0001 3380 5744 z dopiskiem
"Wadium" najpóźniej do dnia 4 sierpnia 2017 roku.
Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 8 sierpnia 2017 roku o godz 13:00, w sali nr 14, w
gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A.
Operat nieruchomości i szczegółowe warunki przetargu dostępne są do wglądu w Kancelarii pod adresem:
00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34/36A i 61-729 Poznań, ul. Młyńska 5a/1 oraz na stronie internetowej
Syndyka: www.kancelariagrenda.pl.
Sędzia - komisarz oraz Syndyk Masy Upadłości zastrzegają sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert lub
odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia, w całości lub części, w każdym czasie, bez podania
przyczyn.
33665130
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne