Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

BURMISTRZ ŁAZ ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości

śląskie, Łazy

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Fabryczna, Łazy, śląskie
Powierzchnia
1 433 800 m2
Cena
165 000 zł
Numer ogłoszenia
152764
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
10-07-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
Traugutta 15

Szczegóły


BURMISTRZ ŁAZ
ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości

Lp. Oznaczenie nieruchomości
według księgi wieczystej
oraz katastru nieruchomości
Powierzchnia Opis
nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
Cena wywoławcza
/netto/
Wadium
1. Nieruchomość niezabudowana
1.Działka nr 61262.
Obręb Niegowonice
3.KW CZ1Z/00077187/6
1.4338 ha Działka położona przy drodze gruntowej,
nie utwardzonej,z dojazdem
od ul. Fabrycznej. W kształcie nieregularnym,
o konfiguracji z lekkim spadkiem
w kierunku zachodnim. Teren porośnięty trawą,
samosiejkami drzew liściastych.
Nad działką przebiega linia średniego napięcia
z posadowionymi dwoma słupami.
Uzbrojenie terenu: woda, energia
przy ul. Fabrycznej ok 100-150 mb.
Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego
część działki posiada
przeznaczenie podstawowe
tj. zabudowa usługowa
a część przeznaczenie rolnicze
z dopuszczeniem realizacji
zabudowy zagrodowej.
165.000,00 zł 16.500,00 zł

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 10.08.2017r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Łazach ul. Traugutta 15, sala nr 307 - III piętro.
Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 03.08. 2017r. na konto : Urząd Miejski w Łazach prowadzone w Banku Spółdzielczym Wolbrom Oddział Łazy Nr 74 8450 0005 0070 0700 0143 0063, na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać numer działki będącej przedmiotem licytacji. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy Gminy Łazy.

Uzasadnienie do wyboru formy przetargu:
Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego jest konsekwencją zmiany ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2052).
Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób, tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny. W rozumieniu ustawy jest to osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej 5 lat zamieszkałą w gminie na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego lub gmin sąsiednich i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.
Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi niżej dokumentami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Łazach I piętro (sekretariat) pok. nr 101 w terminie do dnia 03.08.2017 r. do godz. 15.00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym - działka nr 6126 obręb Niegowonice".
Do udziału w przetargu mogą być zakwalifikowane osoby, które:
1.złożą w wymaganym terminie pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z kompletem wymaganych dokumentów
2. wniosą wadium w wysokości 16.500,00 zł .

Komisja przetargowa po sprawdzeniu dokumentów i zakwalifikowaniu do przetargu, ogłosi listę osób zakwalifikowanych do przetargu , która będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łazach ,III piętro w dniu 08.08.2017r.
Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dołączyć niżej wymagane dokumenty:
1.oświadczenie rolnika indywidualnego o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego w danej gminie, poświadczone przez (wójta burmistrza, prezydenta miasta) (wzór nr 1);
2.oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych nieruchomości wchodzących w skład jego gospodarstwa rolnego (wzór nr 2;)
3.zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;
4.dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 8 i 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (tj.Dz. U. z 2016 r. poz. 2052) w związku z treścią §6 i §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109); (wzór nr 3)
5.oświadczenie, że w wyniku nabycia działki nr 6126 łączna powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego (którego powierzchnia liczona jest jako suma wszystkich gruntów, których jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, łącznie z nabywanymi gruntami) nie przekroczy 300 ha.
6.potwierdzenie wniesienia wadium;
7.oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń (wzór nr 4);
8. osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej - powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.
Wzory oświadczeń podane są na stronie internetowej www.bip.lazy.pl pod ogłoszeniem o przetargu

- Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.
- Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie udzielonego mu w formie aktu notarialnego pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu (oryginału)upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
- Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tzn. 1.650,00 zł. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
Informacje dodatkowe
· Jeżeli oferent który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie , wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
· Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
· Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia tej nieruchomości.
· Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości w tym sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.
· Nabywca nieruchomości wyłoniony w przetargu zobowiązany jest uiścić cenę zakupu w całości na 3 dni przed ustaloną datą zawarcia aktu notarialnego.
· Przetarg może być odwołany z ważnych powodów, z podaniem informacji o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości oraz wskazaniem przyczyny
odwołania przetargu.
· Nieruchomość przygotowano do sprzedaży na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnych z wypisem i wyrysem z mapy ewidencyjnej (poscaleniowej) .
· Wznowienie geodezyjne granic nabywanych nieruchomości ciąży na nabywcy na jego koszt. Za różnice w powierzchni gruntów w przypadku wznowienia granic, Gmina Łazy nie ponosi odpowiedzialności.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łazach ul. Traugutta 15, Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, pokój nr 308, III piętro, poniedziałek od godz. 730 do 17 30, wtorek - czwartek od godz. 7:30 do 15:30 , piątek 7:30 do 13:30 lub pod nr telefonu 32 67 29422 wew.116.
Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej: www.bip.lazy.pl

Łazy, dnia 06.07.2017r.

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne