Ogłoszenie

Licytacja działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w miejscowości Grochowo gmina Sulęcin

lubuskie, Grochowo gmina sulęcin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Grochowo gmina sulęcin, lubuskie
Powierzchnia
80,76 m2
Cena
77 250 zł
Numer ogłoszenia
33668126
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
69-200 Sulęcin
Ulica
Kilińskiego

SzczegółyOBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie ul. Kilińskiego 9 69-200 Sulęcin, tel. 957559090, sulecin@komornik.org, www.sulecin.komornik.org
Na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 31-07-2017 r. o godz. 09:35 w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie I Wydział Cywilny 69-200 Sulęcin, ul. Kościuszki 30, s.13 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 69-200 Sulęcin, Grochów, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: GW1U/00001345/4]
Suma oszacowania wynosi 103 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 77 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 300,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Gorzowie Wlkp. 96 10901900 0000 0001 0506 3822 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Grochowo ul. Główna nr 26, w obrębie nr 0041 - Grochowo, gmina Sulęcin, stanowiąca działkę gruntu nr 130 o powierzchni 0,71 ha ( 7100 m2) - oznaczenie użytku symbolem Br-RIIIa ( grunty rolne zabudowane ) oraz symbolem RIIIa i RIVa ( grunty orne klasy bonitacyjnej IIIa i IVa). Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, parterowym z częściowo użytkowym poddaszem o powierzchni użytkowej wynoszącej 80,76 m2. Na szacowanej działce usytuowany jest również murowany, niewielki budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy wynoszącej 36,00m2 oraz nieewidencjonowany, drewniany budynek dawnej stodoły o powierzchni zabudowy wynoszącej 55,50 m2.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie (po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem) oraz przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Sulęcinie przy ulicy Kościuszki 30 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
33668126
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne