Ogłoszenie

Licytacja działki położonej w miejscowości Łąków gmina Krzeszyce

lubuskie, Łąków gmina krzeszyce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Łąków gmina krzeszyce, lubuskie
Powierzchnia
3 863 m2
Cena
28 733,33 zł
Numer ogłoszenia
33668164
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
69-200 Sulęcin
Ulica
Kilińskiego

SzczegółyOBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie ul. Kilińskiego 9 69-200 Sulęcin, tel. 957559090, sulecin@komornik.org, www.sulecin.komornik.org
Na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu
31-07-2017r. o godz. 09:25 w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie I Wydział Cywilny 69-200 Sulęcin, ul. Kościuszki 30, s.13 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej: 66-435 Krzeszyce, Łąków, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: GW1U/00009456/1]
Suma oszacowania wynosi 43 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 28.733,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4.310,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Gorzowie Wlkp. 96 10901900 0000 0001 0506 3822 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Łąków, w obrębie nr 0011 - Łąków, gmina Krzeszyce. Nieruchomość stanowi niezabudowaną działkę gruntu nr 45/4 o powierzchni 0,3863 ha ( 3863 m2) -określenie użytku jako Bp oznaczającym zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta, który jednym, krótszym i południowym bokiem bezpośrednio sąsiaduje z drogą dojazdową. Teren działki płaski, brak jakichkolwiek spadków, obecnie nie jest w żaden sposób zagospodarowany. Działka nie jest ogrodzona, pokryta dziką roślinnością, w części zakrzewiona ( część północna ). W części południowej działki, bliżej drogi, Dojazd do działki drogą gruntową, nieutwardzoną.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie (po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem) oraz przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Sulęcinie przy ulicy Kościuszki 30 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
33668164
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne