Ogłoszenie

BURMISTRZ SULECHOWA OGŁASZA
<br>II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NA WŁASNOŚĆ 
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ PRZEZNACZONEJ    ...

BURMISTRZ SULECHOWA OGŁASZA
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NA WŁASNOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ PRZEZNACZONEJ ...

lubuskie, Brzezie

Najważniejsze informacje

Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Brzezie, lubuskie
Cena
2 644 800 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
28-09-2017
Numer ogłoszenia
152838
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
28-07-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


BURMISTRZ SULECHOWA OGŁASZA

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NA WŁASNOŚĆ
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ TECHNICZNO- PRODUKCYJNĄ

POŁOŻENIE NR DZIAŁKI POWIERZCHNIA UWAGI CENA WYWOŁAWCZA WADIUM

Brzezie
k. Sulechowa
KW Nr ZG2S/00007246/1

160/33 0.3029 ha Nieruchomość objętą jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uchwała nr 0007.360.2013 z dnia 19.11.2013r. z przeznaczeniem na zabudowę obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i zabudowy usługowej. 2.644.800,00 zł 500.000,00 zł

KW Nr ZG2S/00024488/4

160/38 2.2132 ha
KW Nr ZG2S/00005937/8 160/40 1.8603 ha
KW Nr ZG2S/00013085/9 160/43 2.3398 ha
łączna powierzchnia
6.7162 ha

Wyżej wymienione działki tworzą jeden kompleks i sprzedawane są jako całość.
W pobliżu zbywanej nieruchomości dostępne są następujące sieci uzbrojenia terenu: energetyczna, w trakcie projektowania wodociągowa i kanalizacyjna, droga utwardzona.
O warunki przyłączenia nabywca nieruchomości winien wystąpić indywidualnie do dysponentów poszczególnych sieci.

Wyżej opisane nieruchomości wolne są od obciążeń oraz zobowiązań.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 września 2017 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Gminy Sulechów przy Placu Ratuszowym nr 6 (RATUSZ), pokój nr 104.

Wadium w podanej wyżej wysokości z określeniem numeru nieruchomości należy wpłacić w terminie do dnia 25 września 2017 roku konto nr 53 1020 5402 0000 0502 0027 7251 PKO BP Oddział Sulechów.

Wpłatę wadium należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto Gminy Sulechów w określonym w ogłoszeniu terminie tj. do 25 września 2017 roku.

W przypadku przystąpienia do przetargu jednego ze współmałżonków pozostających w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, zamierzającego nabyć nieruchomość do majątku wspólnego, należy dysponować oświadczeniem małżonka, sporządzonym co najmniej w formie pisemnej, wyrażającym zgodę na udział w przetargu na nabycie nieruchomości.
Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w tym przedsiębiorcy, winny dysponować kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców albo innego właściwego rejestru lub ewidencji, wskazujący w szczególności zasady reprezentacji i osoby uprawnione do reprezentacji. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą winny dysponować wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dowód wpłaty oraz dowód tożsamości należy przedstawić komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanych zawiera podatek VAT w wysokości 23%.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo na 3 dni przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.
Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od daty przetargu.
Koszty notarialne i sądowe pokrywa nabywca.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Nie zawarcie aktu notarialnego w ustalonym terminie spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami).

Uczestnikom przetargu, którzy nie wygrali przetargu, wpłacone wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Gmina Sulechów oświadcza, że z posiadanych dokumentów nie wynika, aby na nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu znajdowały się jakiekolwiek naniesienia budowlane. Nabywca przyjmuje na siebie ryzyko
w tym względzie, w tym ewentualne koszty doprowadzenia nieruchomości do stanu umożliwiającego korzystanie z niej zgodnie z jej przeznaczeniem, w szczególności dokonanie zabudowy.

Informacje w sprawie przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 068 3851131 lub w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sulechowie, pokój nr 121.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

Sulechów, 27.07.2017r.

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne