Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Bydgoszczy przy ul. Nowy Rynek 1

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
dzierżawa
Adres nieruchomości
Nowy Rynek 1, Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
143,27 m2
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-08-2017
Numer ogłoszenia
33675761
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
02-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-011 Bydgoszcz
Ulica
Śniadeckich 1
Strona www
www.adm.com.pl

SzczegółyAdministracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 1 (dalej ADM) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem następujących nieruchomości :
A/ lokale użytkowe :
1. ul. Monterów 2 , pow. lokalu 33,58 m2
dane kontaktowe : ROM-1, ul. Techników 5 , tel. (52) 34-88-870
lokal wykorzystywany był na działalność usługową .
2. ul. Cieplicka 5 , pow. lokalu 24,50 m2
dane kontaktowe : ROM-2, ul. Broniewskiego 10 , tel. (52) 34-88-788
lokal wykorzystywany był na działalność usługowo -biurową
3. ul. Dąbrowskiego 39 ( piwnica) , pow. lokalu 10,80 m2
dane kontaktowe : ROM-2, ul. Broniewskiego 10, tel. (52) 34-88-788
lokal wykorzystywany był na działalność usługowo - magazynową .
4. ul. Nowy Rynek 1 pow. lokalu 143,27 m2
dane kontaktowe : ROM-2, ul. Broniewskiego 10 , tel. (52) 34-88-788
lokal wykorzystywany był na działalność handlową
5. ul. Zbożowy Rynek 11 pow. lokalu 80,84 m2
dane kontaktowe : ROM-2, ul. Broniewskiego 10 , tel. (52) 34-88-788
lokal wykorzystywany był na działalność usługową
6. ul. Garbary 27 , pow. lokalu 48,88 m2
dane kontaktowe : ROM-3, ul. Gdańska 9 , tel. (52) 34-88-920
lokal wykorzystywany był na działalność handlową .
7. ul. Krasińskiego 1 , pow. lokalu 28,00 m2
dane kontaktowe : ROM-3, ul. Gdańska 9 , tel. (52) 34-88-920
lokal wykorzystywany był na działalność -handlową .
B/ garaże murowane
1. ul. Skromna , pow. 7,62 m2
dane kontaktowe : ROM-4, ul. Fordońska 38 tel. (52) 34-88-760
2. ul. M. Skłodowskiej Curie 30 , pow. 18,06 m2
dane kontaktowe : ROM-4, ul. Fordońska 38 tel. (52) 34-88-760
C/ teren
1. ul. 11 Listopada 17 , pow. 25,97 m?
dane kontaktowe : ROM-4, ul. Fordońska 38 tel. (52) 34-88-760
Szczegółowe warunki przetargu zawiera ogłoszenie i Regulamin publikowany na stronie internetowej: www.adm.com.pl, dostępny w siedzibie ADM przy ul. Śniadeckich 1 Dział Sprzedaży - pokój nr 17.
W sprawie zapoznania się ze stanem technicznym lokalu i zakresem niezbędnych prac przystosowujących lokal należy kontaktować się zgodnie z danymi podanymi powyżej.
Wszelkie prace remontowe związane z przystosowaniem lokalu do prowadzenia w nim działalności przyszły najemca przeprowadzi we własnym zakresie i na swój koszt i ryzyko, bez możliwości zwrotu poniesionych nakładów oraz uzyska wszelkie wymagane prawem pozwolenia, uzgodnienia, opinie itp. niezbędne do prowadzenia działalności w lokalu.
Najemca zobowiązany będzie rozpocząć działalność w lokalu zgodnie z umówionym użytkiem w terminie czterech miesięcy od daty podpisania umowy. Nie rozpoczęcie działalności skutkować może rozwiązaniem umowy.
Oferty sporządzone wyłącznie na formularzach pobranych w siedzibie ADM lub ze strony internetowej www.adm.com.pl należy składać do dnia 24.08.2017r. do godziny 10:45 w siedzibie ADM.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.08.2017r. o godzinie 11:00 w siedzibie ADM (pok.16).
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 1.000,00 zł w odniesieniu do każdego lokalu użytkowego wymienionego w pkt A na rachunek ADM nr 29 1320 1117 2032 8498 2000 0169. Potwierdzenie wniesienia wadium należy załączyć do oferty.
Umowa najmu zgodna będzie ze wzorem dostępnym w siedzibie ADM (pok. 17).
Wynajmujący zastrzega sobie prawo: swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu lub zmianie jego warunków, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
33675761
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne