Ogłoszenie

Działka nr 75 AM-28

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Reja 8, Wrocław, dolnośląskie
Powierzchnia
44,96 m2
Cena
157 575 zł
Numer ogłoszenia
33676413
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
03-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-072 Wrocław
Ulica
Włodkowica 10 lok.1
Osoba kontaktowa
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu Robert Kapica

SzczegółyO B W I E S Z C Z E N I E
o terminie pierwszej licytacji nieruchomości
Wrocław, dnia 27-07-2017
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu Robert Kapica zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 05-09-2017r. o godz 10:00 w sali nr 228 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu VII Wydział Cywilny 50-040 Wrocław, ul. Podwale 30 odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
udziału wynoszącego 3/4 nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej położonej we Wrocławiu przy ul. Reja 8, składająca się z prawa własności lokalu mieszkalnego nr 8 o powierzchni użytkowej 44,96m2 i udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu opisanego jako działka nr 75, AM-28, obręb Plac Grunwaldzki o powierzchni 334m2, wynoszącego 2/100 części. Lokal mieszkalny położony na I piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, dziewięciokondygnacyjnego z płaskim stropodachem, pochodzącego z drugiej połowy lat 60-tych XX wieku (rok budowy budynku mieszkalnego - około 1968), w skład lokalu mieszkalnego wchodzą dwa pokoje, kuchnia, łazienka wraz z WC oraz przedpokój ( stan faktyczny zagospodarowania nieruchomości jest niezgodny ze stanem ewidencyjnym i prawnym nieruchomości, ponieważ w skład nieruchomości wchodzą dwa pokoje, a nie jak ujawniono w Księdze Wieczystej i kartotece lokali- trzy pokoje mieszkalne. Dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej została urządzona Księga Wieczysta nr WR1K/00075118/6, prowadzona przez Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki, Wydział Ksiąg Wieczystych należącej do dłużnika Pani Lidia Płachciak
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 157.575,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj 118.181,25 zł.
Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania,
z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych tj 1.182,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 15.757,50 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg przelewem bankowym na rachunek Komornika w mBank S.A. nr 25114011400000438376001001 z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunku komornika, lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi,
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Nieruchomość tą można oglądać w dniu 31-08-2017r. od godz.11 : 00 do godz. 11: 15.
Operat szacunkowy tej nieruchomość można oglądać w kancelarii komornika w terminie dwóch tygodni przed licytacją, a akta postępowania egzekucyjnego w sądzie w którym odbywać się będzie przetarg od 01-09-2017r. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję .
Użytkowania służebności i prawa dożywotników, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.) oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów. Faktury dokumentujące dostawę towarów, o której mowa w art. 18 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, z tytułu której na dłużniku ciąży obowiązek podatkowy, wystawiają w imieniu i na rzecz dłużnika: 1) organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o po-stępowaniu egzekucyjnym w administracji; 2) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. (Art. 106c Ustawy o podatku od towarów i usług).
Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. 71 372 59 60
33676413
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne