Ogłoszenie

Lokal nr 85

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kaszubska 15, Wrocław, dolnośląskie
Powierzchnia
27,91 m2
Cena
187 090 zł
Numer ogłoszenia
33676471
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
03-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-072 Wrocław
Ulica
Włodkowica 10 lok.1
Osoba kontaktowa
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu Robert Kapica

SzczegółyO B W I E S Z C Z E N I E
o terminie pierwszej licytacji nieruchomości
Wrocław, dnia 27-07-2017
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu Robert Kapica zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2017-09-08 o godz 13:15 w sali nr 242 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu VII Wydział Cywilny 50-040 Wrocław, ul. Podwale 30 odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
nieruchomości opisanej jako: grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość położony w miejscowości Wrocław przy ul. Kaszubskiej 15 posiadający KW nr WR1K/00092458/6 w części dotyczącej lokalu nr 85 posiadającego księgę wieczystą założoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków o numerze: WR1K/00323164/7 należącej w dniu dokonania wpisu do PMM 5 Sp. z o.o. przy Kaszubskiej SKA ( pop. GANT PMR Sp. z o.o. przy Kaszubskiej SKA) a obecnie należąca do: Pan Jan Pichur. Nieruchomość lokalowa o funkcji mieszkalnej położona jest na VII piętrze budynku mieszkalnego, wielorodzinnego o powierzchni użytkowej 27,91 m2 oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego działki opisanej jako działka nr 19/2, AM-23 obręb Plac Grunwaldzki i w częściach wspólnych budynku wynoszącego 111/10.000 części. Lokal mieszkalny składa się z pokoju mieszkalnego z aneksem kuchennym połączony z przedpokojem oraz łazienki wraz WC.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 187.090,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj 140.317,50zł.
Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania,
z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych tj .1.404,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 18.709,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg przelewem bankowym na rachunek Komornika w mBank S.A. nr 25114011400000438376001001 z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunku komornika, lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi,
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Nieruchomość tą można oglądać w dniu 2017-09-05 od godz. 13:15 do godz. 13:30.
Operat szacunkowy tej nieruchomości można oglądać w kancelarii komornika w terminie dwóch tygodni przed licytacją, a akta postępowania egzekucyjnego w sądzie w którym odbywać się będzie przetarg od 2017-09-06. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję .
Użytkowania służebności i prawa dożywotników, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.) oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów. Faktury dokumentujące dostawę towarów, o której mowa w art. 18 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, z tytułu której na dłużniku ciąży obowiązek podatkowy, wystawiają w imieniu i na rzecz dłużnika: 1) organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o po-stępowaniu egzekucyjnym w administracji; 2) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. (Art. 106c Ustawy o podatku od towarów i usług).
Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. 71 372 59 60
33676471
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne