Ogłoszenie

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kraków, małopolskie
Powierzchnia
6 835 m2
Numer ogłoszenia
33677269
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-08-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
31-007 Kraków
Ulica
Gołębia 24

SzczegółyUniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie
z siedzibą: ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków
jako właściciel nieruchomości położonej w miejscowości Kraków, gm. Kraków woj. małopolskie
ogłasza

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości składającej się z działki niezabudowanej nr 149 obr. 60 jedn. ewid. Podgórze, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00041848/0, położonej w Krakowie przy ul. Obronnej o powierzchni 6835 m2
I. Przedmiotem sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego jest nieruchomość składająca się z działki nr 149 obr. 60 jedn. ewid. Podgórze objętej księgą wieczystą KR1P/00041848/0 o pow. 6835 m2, która:
- jest niezabudowana, porośnięta drzewami i krzewami,
- uzbrojona została w instalacje: sieć elektroenergetyczna w odległości ok. 50 m, działkę przecinają przesyłowe sieci - wodna 300 i kanalizacyjna 400, sieć gazowa przy wschodnim narożniku działki.
- nie jest objęta ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
- w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa - działka położona jest w terenach mieszkaniowych jednorodzinnych
i wielorodzinnych niskiej intensywności oznaczonych jako MNW.
- nie jest obciążona służebnością, ani nie jest przedmiotem innych zobowiązań.
- jest objęta postępowaniem prowadzonym przez SR dla Krakowa - Podgórza
o ustanowienie drogi koniecznej dla jednej z sąsiednich działek (dwa z kilkunastu wariantów obejmują przebieg drogi służebnej przez w/w nieruchomość)
II. Cena wywoławcza: 2 400 000 zł netto (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych).
Cenę nabycia będzie stanowiła zaoferowana kwota powiększona o podatek VAT ustalony zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.
III. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w walucie polskiej wadium
w wysokości 120 000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych).
Wadium winno być wniesione przelewem na rachunek bankowy nr 09 1240 4722 1111 0000 4851 9595, którego dysponentem jest UJ CM do dnia 12.10.2017r. z dopiskiem "wadium w przetargu na sprzedaż działki nr 149 w Krakowie przy ul. Obronnej".
Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego UJ CM. W przypadku wybrania oferty, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży.
Oferta złożona przez uczestnika przetargu, który nie wniósł wadium w wyznaczonym terminie bądź wniósł je w niewłaściwej kwocie lub innej niż wskazana forma podlega odrzuceniu.
IV. Oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
"Nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 149 obr. 60 jedn. ewidencyjna Podgórze objętej KW nr KR1P/00041848/0, położonej w Krakowie przy
ul. Obronnej" należy złożyć w Dziale Zarządzania Majątkiem Sekcji Administrowania Nieruchomościami w Krakowie, ul Grzegórzecka 20 pok. 225 do dnia 16.10.2017r. do godz.11.00.
V. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać:
1) imię, nazwisko, PESEL, NIP, nr dowodu osobistego i miejsce zamieszkania oferenta, a jeżeli oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej - firmę lub nazwę, oznaczenie siedziby i adres do korespondencji (w sytuacji gdy jest inny, niż adres siedziby) oraz numer REGON i numer NIP oferenta;
W przypadku gdy oferentem jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania oferenta powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis
z właściwego rejestru przedsiębiorców tj. z KRS lub z CEIDG .
W przypadku gdy oferent reprezentowany jest przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa do reprezentowania na każdym etapie postępowania przetargowego,
2) datę i miejsce sporządzenia oferty,
3) oferowaną cenę określoną cyfrą i słownie oraz sposób jej zapłaty. Oferent może przedstawić tylko jedną cenę,
4) potwierdzenie dokonania wpłaty wadium,
5) oświadczenie, że oferent zapoznał się z wszystkimi warunkami przetargu
i akceptuje je bez zastrzeżeń,
6) oświadczenie, że zapoznał się z przedmiotem przetargu, jego stanem technicznym
i prawnym oraz, że w związku z tym nie wnosi i nie będzie wnosił wobec sprzedającego żadnych roszczeń,
7) oświadczenie, że oferent przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt,
że umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności sprzedaż nieruchomości wymagać będzie zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej,
8) oświadczenie na jaki numer rachunku bankowego należy zwrócić wadium
w przypadku nie przyjęcia danej oferty (w sytuacji gdy numer rachunku bankowego jest inny niż numer rachunku z którego nastąpił przelew wadium).
9) w przypadku osób fizycznych pozostających w ustawowym ustroju wspólności majątkowej do oferty należy dołączyć zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu i nabycie przedmiotowej nieruchomości, jeżeli w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana
z majątku odrębnego.
10) własnoręczny podpis oferenta lub osoby/lub osób uprawnionej lub upoważnionej do jego reprezentowania, oraz zostać opatrzona pieczęcią jeżeli pochodzi od przedsiębiorcy lub osoby prawnej.
VI. Oferta niekompletna nie będzie podlegała uzupełnieniu i zmianom w trakcie przetargu.
VII. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.2017r. o godz. 12.00 w sali nr 233 ( II piętro) przy
ul. Grzegórzeckiej 20 w Krakowie.
VIII. W sprawie szczegółowych warunków przetargu oraz dodatkowych informacji prosimy
o kontakt z Panią Magdaleną Krasny tel. 12 43 32 709.
IX. Podmioty zainteresowane przetargiem mogą dokonać oględzin nieruchomości po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z Panią Magdaleną Krasny tel. 12 43 32 709.
X. Umowa sprzedaży zostanie zawarta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w szczególności, sprzedaż nieruchomości będzie wymagała zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty ceny nabycia najpóźniej na 3 dni przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy, w tym w szczególności koszty sporządzenia umowy sprzedaży, sądowe oraz podatku od czynności cywilno-prawnych ponosi nabywca nieruchomości.
XI. Wpłacone wadium :
1) podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości,
2) przepada na rzecz UJ CM, jeśli oferent, który wygra przetarg nie uiści ceny nabycia lub uchyli się od zawarcia umowy w terminie wskazanym przez UJ CM,
3) w przypadku pozostałych oferentów, którzy nie wygrają przetargu, zostanie ono zwrócone w terminie 7 dni od daty ostatecznego rozstrzygnięcia przetargu,
4) podlega zwrotowi niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym (jednak nie później niż przed upływem 7 dni).
XII. UJ CM zastrzega sobie prawo bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych
i finansowych do:
- unieważnienia, odwołania przetargu w części lub całości bez podania przyczyny,
- zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.
XIII. UJ CM zastrzega sobie prawo w przypadku nie uzyskania zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Odstąpienie od umowy w tym przypadku stanowi okoliczność, za którą UJ CM nie ponosi odpowiedzialności. Wpłacone wadium zostanie zwrócone
w wysokości w jakiej zostało wpłacone.
XIV. W przypadku złożenia równorzędnych ofert obejmujących najkorzystniejszą wysokość ceny, zostanie zorganizowany dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty. Komisja zawiadomi oferentów o terminie dodatkowego przetargu ustnego ograniczonego. Minimalne postąpienie w dodatkowym przetargu ustnym wynosi 5 000 zł (pięć tysięcy złotych).
XVII. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.
XVIII. Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 ze zm.) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy sprzedaży, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych w ustawie, zezwolenie jeżeli uzyskanie takiego zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy. W przypadku nie przedłożenia tych dokumentów, UJ CM może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
33677269
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne