Ogłoszenie

I licytacja 1/2 części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym , jednorodzinnym, w zabudowie bliźniaczej oraz budynkiem gospodarczym

lubuskie, Torzym

Najważniejsze informacje

Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Jeziorna, Torzym, lubuskie
Powierzchnia
1 111,29 m2
Cena
62 062,5 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-08-2017
Numer ogłoszenia
33679155
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
69-200 Sulęcin
Ulica
Kilińskiego

SzczegółyOBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie ul. Kilińskiego 9 69-200 Sulęcin,
tel. 957559090, sulecin@komornik.org, www.sulecin.komornik.org
Na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w 24-08-2017r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie I Wydział Cywilny 69-200 Sulęcin, ul. Kościuszki 30, s.13 odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 części nieruchomości położonej: 66-235 Torzym, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: GW1U/00015865/6]
Suma oszacowania wynosi 82 750,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 62 062,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 275,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Gorzowie Wlkp. 96 1090 1900 0000 0001 0506 3822 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Przedmiotem licytacji jest 1/2 część nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Torzym ul. Jeziorna nr 17, w obrębie nr 0073 -Torzym stanowiąca działkę gruntu nr 367/2 o powierzchni 0,0975 ha (975 m2) - oznaczenie użytku symbolem "B" oznaczającym tereny mieszkaniowe. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, w zabudowie bliźniaczej, parterowym z użytkowym poddaszem. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego wynosi 111,49 m2. Na gruncie, z tyłu budynku mieszkalnego, usytuowany jest również budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej wynoszącej 24,80 m2.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie (po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem) oraz przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Sulęcinie przy ulicy Kościuszki 30 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
33679155
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne