Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

śląskie, Radzionków

Najważniejsze informacje

Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Radzionków, śląskie
Cena
174 554,25 zł
Numer ogłoszenia
152943
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
21-08-2017

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Podaje się do publicznej wiadomości, że:

DNIA 28 września 2017 r. o godzinie: 10:00 w siedzibie organu egzekucyjnego to jest TARNOWSKIE GÓRY UL. OPOLSKA 23, sala 39 (URZĄD SKARBOWY W TARNOWSKICH GÓRACH) odbędzie się pierwsza licytacja publiczna nieruchomości dla której prowadzona jest księga wieczysta pod numerem GL1T/00028014/2 przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach
V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w województwie śląskim, powiecie tarnogórskim, mieście Radzionkowie przy ul. Męczenników Oświęcimia 50.
Przedmiotem licytacji jest - prawo użytkowania wieczystego gruntu o przeznaczeniu usługowo - mieszkaniowym o łącznej powierzchni 365 m2 oraz budynek produkcyjno - usługowy murowany, piętrowy z częściowym poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 523,30 m2.

Aktualna wartość rynkowa praw do nieruchomości według jej stanu z dnia oględzin
tj. 19 października 2016 r. wynosi 232 739 zł (dwieście trzydzieści dwa tysiące siedemset trzydzieści dziewięć złotych)

Cena wywołania w pierwszej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. 174 554,25 złotych

(sto siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery złote 25/100)

Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność zobowiązanego Wojciecha Matuszowicz

Przystępujący do licytacji obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości jednej dziesiątej części oszacowanej wartości nieruchomości tj. 23 273,90 złotych (dwadzieścia trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy złote 90/100). Wadium składa się w gotówce lub w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny którym jest Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach, w siedzibie organu egzekucyjnego to jest TARNOWSKIE GÓRY
UL. OPOLSKA 23 (Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach dział egzekucji). Wadium można składać do dnia licytacji. Organ egzekucyjny zakończy przyjmowanie wadium na piętnaście minut przed wyznaczoną godziną licytacji.

Czternaście dni przed wyznaczonym terminem licytacji w siedzibie organu egzekucyjnego to jest TARNOWSKIE GÓRY UL. OPOLSKA 23 (Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach dział egzekucji) w dni robocze od godziny 8:00 do godziny 14:00, będzie można przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. W tym samym terminie będzie można oglądać przedmiotową nieruchomość,
co będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem 32 769 92 41,
z pracownikiem organu egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania własności nieruchomości
bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie przepisów art. 110w - art. 112 g ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201
z późniejszymi zmianami).

W licytacji można brać udział osobiście lub przez pełnomocnika. Osoby prawne mogą uczestniczyć w licytacji reprezentowane przez swoje organy, lub przez osoby upoważnione
przez organ osoby prawnej.
Pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone jest dokumentem z podpisem urzędowo
lub notarialnie poświadczonym. Pełnomocnictwo udzielone radcom prawnym, adwokatom
lub doradcą podatkowym nie wymagają poświadczenia.

Cenę nabycia licytant któremu zostanie udzielone przybicie jest obowiązany wpłacić na wezwanie organu egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu wezwania do uiszczana ceny nabycia. Przedmiotowe wezwanie zostanie przesłane z chwilą gdy postanowienie o przybiciu stanie się ostateczne. Na wniosek nabywcy organ egzekucyjny może wyznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak trzech miesięcy.

Na podstawie art. 110z § 1ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji na czynności organu egzekucyjnego dotyczącego obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji.

 

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne