Ogłoszenie

Przetarg na sprzedaż działki położonej w obrębie Łośno gmina Kłodawa

lubuskie, Łośno gmina kłodawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Łośno gmina kłodawa, lubuskie
Powierzchnia
1 306 m2
Cena
33 000 zł
Numer ogłoszenia
33685190
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-08-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
66-415 Kłodawa
Ulica
Gorzowska

SzczegółyWÓJT GMINY KŁODAWA
ul. Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa, woj. lubuskie
ogłasza
drugi i siódmy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłodawa.
Przedmiotem przetargu będą niżej wymienione nieruchomości gruntowe :
Poz.

Położenie
Nr działki
Pow. w m2
Nr KW
Opis nieruchomości
Przeznaczenie w miejscowym planie lub decyzji o warunkach zabudowy
Cena wywoławcza
Wadium
1
Rybakowo
569/4
1209
GW1G/00071799/9
Działki położone w małym kompleksie gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinna, zlokalizowanym w odległości ok.500 m od jeziora, w sąsiedztwie lasu i pojedynczego siedliska oraz gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Dojazd do kompleksu drogą utwardzona z tłucznia kamiennego .Dostęp do drogi publicznej przez wydzielona drogę wewnętrzną. Teren porośnięty drzewami i krzewami, wymaga uporządkowania. Uzbrojenie w wodę i energię.Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z garażami
i niezbędną infrastrukturą
46.468
4.600
2
Rybakowo
569/5
2248
76.196
7.600
3
Rybakowo
569/9
1209
44.320
4.400
4


Rybakowo
569/10
1606
61.012
6.100
5
Łośno
91/1
1493
GW1G/00035784/7
Działki położone w Łośnie w małym kompleksie gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zlokalizowanym w odległości ok.250 m od centrum wsi, w sąsiedztwie lasu i pojedynczego siedliska oraz gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, Teren porośnięty sosna w różnym wieku. Dojazd do kompleksu drogą żwirową.
Teren uzbrojony w energię i wodę.

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z garażem
38.000
3.800
6
Łośno
91/2
1306
33.000
3.300
7Łośno
91/4
1300
32.000
3.200
8Różanki
672
1781
GW1G/00071801/7
Działka zlokalizowana na obrzeży kompleksu działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinna i usługi, przy drodze krajowej Gorzów -Gdańsk. Zlokalizowana przy ul. Srebrnej, o nawierzchni żwirowej.
Uzbrojona w energię elektryczną.
10 MNJ,U-przeznaczony pod obiekty i urządzenia obsługi trasy
z ograniczeniem miejsc noclegowych do 40 oraz zabudowa rzemieślnicza
z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej
78.000
7.800
9


Rybakowo
1/2
2704
GW1G/00060479/0
Działka położona w sąsiedztwie zabudowy siedliskowej i lasu, przy ulicy Lipowej, 25 km od Gorzowa. Główną zaletą jest położenie na terenie Barliniecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego, w którym znajdują się atrakcyjne jeziora.
Uzbrojenie w sieć wodociągową i energetyczną znajdującą się przy ulicy.

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
w zabudowie zagrodowej
83.000
8.300
10Zdroisko
22/7
1262
GW1G/00035784/7
Działka położona w kompleksie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zdroisko to miejscowość o walorach rekreacyjnych. Główną zaletą jest położenie na terenie Barliniecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego, w którym znajdują się atrakcyjne rezerwaty przyrody, m.in. "Zdroiskie Buki", sąsiedztwo lasów i rzeki Santoczna. Uzbrojenie w energię i sieć wodociągową.

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną
50.000
5.000
Przetarg odbędzie się w dniu 28 września 2017 roku o godz. 1000 w sali nr 5 Urzędu Gminy Kłodawa.
Drugi przetarg dotyczy pozycji od 1 do 4, pierwszy przetarg odbył się w dniu 29 czerwca 2017 roku. Siódmy przetarg dotyczy pozostałych pozycji tj. od 5 do 10 pozycji. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 24 maja 2016 roku, drugi przetarg odbył się w dniu 4 sierpnia 2016 roku, trzeci przetarg odbył się w dniu 6 października 2016 roku, czwarty przetarg odbył się w dniu 30 listopada 2016 roku, piaty przetarg odbył się w dniu 24 marca 2017 roku, szósty przetarg odbył się w dniu 29 czerwca 2017 roku.
Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Kłodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa, nr 03836300040008468020000009 najpóźniej do 25 września 2017r. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego gminy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu na podane przez wpłacającego konto bankowe.
Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
- dowód wpłaty wadium,
- w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne,
- w przypadku wspólników spółki cywilnej - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne
pełnomocnictwa,
- w przypadku osób prawnych - aktualny wpis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji na nabycie nieruchomości
w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.
Wylicytowana cena podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Do ceny zostanie doliczony 23 % podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia
11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami).
Termin zawarcia umowy zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od daty przetargu. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej
w terminie ustalonym przez Wójta Gminy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym. Nieruchomości są wolne od obciążeń oraz zobowiązań.
Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, na tablicach ogłoszeń w sołectwach, na stronie internetowej www.klodawa.pl oraz w prasie.
Uwaga! Dokumentacja geodezyjna zgodna z powszechną ewidencją gruntów, nie uwzględnia kosztów ustalenia granic nieruchomości. Wznowienie granic będzie możliwe na koszt nabywcy.
Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodawa nr tel.: 095 721-66-70 lub 095-721-66-65
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.
Sporządzono, 11 sierpnia 2017 roku, RPI.6840.15.2017.IB
Wójt Gminy
/-/ Anna Mołodciak
33685190
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne