Ogłoszenie

Sprzedeż 1/2 niewydzielonej części nieruchomości : działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w miejscowości Prędocin przy ul. Plażowej 15

kujawsko-pomorskie, Prędocin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Plażowa 15, Prędocin, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
137,1 m2
Cena
164 250 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
09-10-2017
Numer ogłoszenia
33685913
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-011 Bydgoszcz
Ulica
Śniadeckich 22/3
Osoba kontaktowa
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jakub Głuchowski

SzczegółyOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW BY1B/00071347/9
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jakub Głuchowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 09.10.2017 r. o godz. 14.00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńskiej 64a w sali nr 1.05 odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości
należącej do dłużnika: Barbara Panowicz oraz pierwsza licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika: Ewa Grządka, położonej: Prądocin, Plażowa 15, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00071347/9
Nieruchomość stanowi działkę o pow. 514 m2, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej (skrajny segment zespołu 3 budynków). Budynek mieszkalny jednorodzinny parterowy, z wysokim poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony - ogółem powierzchnia użytkowa 137,10 m2 plus powierzchnia użytkowa pomocnicza 89,33 m2. Stan techniczny budynku dostateczny - pogorszony przez kilkuletnie nieużytkowanie oraz zawilgocenia wynikające z zalania tarasu.
Suma oszacowania każdego z udziałów wynosi 219 000,00 zł (suma szacowania całej nieruchomości wynosi 438 000,00 zł), zaś cena wywołania każdego z udziałów jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 164 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania , to jest 21 900,00 zł dla jednego udziału. Rękojmię należy wpłacać do 06.10.2017 r. Postąpienie o 1 700,00 zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Toruniu 38 1020 5011 0000 9102 0181 0555
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uzgodnieniu z komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 64 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczysta lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
33685913
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne