Ogłoszenie

Przetarg na sprzedaż prawa włłasności nieruchomości

mazowieckie, Małocice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Małocice, mazowieckie
Powierzchnia
2 502 m2
Cena
807 020 zł
Numer ogłoszenia
33684613
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---

SzczegółyObwieszczenie o przetargu
Syndyk masy upadłości Renaty Gryniewicz zaprasza do udziału w przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, składającej się z działek ewidencyjnych nr 38/5 i 38/6 o łącznej powierzchni 2.502 m2 oraz budynku mieszkalnego, wolno stojącego, jednorodzinnego, o powierzchni użytkowej 159,45 m2 i budynku garażowego, dwustanowiskowego, o powierzchni użytkowej 47,9 m2, położonej w Małocicach, ul. Jasna 8, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod nr. KW WA1N/00056490/3, wraz z ruchomościami stanowiącymi wyposażenie ww. domu jednorodzinnego, ujawnionych w spisie inwentarza z dnia 16 lutego 2017 r. pod poz. 3-10.
Cena wywoławcza przetargu wynosi nie mniej niż 807.020,00 zł (słownie: osiemset siedem tysięcy dwadzieścia złotych), przy czym wartość oszacowania prawa własności nieruchomości stanowi kwotę 802.320,00 zł, zaś wartość oszacowania ruchomości stanowi kwotę 4.700,00 zł.
Zainteresowani winni składać oferty w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami
w kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą bez jej otwarcia z dopiskiem "Oferta w przetargu na sprzedaż składników masy upadłości Renaty Gryniewicz - NIE OTWIERAĆ" z podaniem sygnatury akt sprawy "X GUp 36/17" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 października 2017 roku w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, lub przesłać listem poleconym na adres ww. Sądu (decyduje data wpływu oferty do Sądu).
Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę, oferowaną cenę nie mniejszą niż cena wywoławcza oraz oświadczenia oferenta określone w Regulaminie przetargu.
Warunkiem złożenia oferty jest wpłata wadium w kwocie 80.702,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy siedemset dwa złote) na rachunek bankowy masy upadłości 61 1090 2590 0000 0001 3398 4029 z dopiskiem "Wadium" najpóźniej do dnia 2 października 2017 roku.
Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 6 października 2017 roku o godz. 12.00, w sali nr 120, w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A.
Operat nieruchomości i szczegółowe warunki przetargu dostępne są do wglądu w Kancelarii pod adresem: 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34/36A, i 61-729 Poznań, ul. Młyńska 5a/1, oraz na stronie internetowej Syndyka: www.kancelariagrenda.pl.
Sędzia-komisarz oraz Syndyk Masy Upadłości zastrzegają sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert lub odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia, w całości lub części, w każdym czasie, bez podania przyczyn.
33684613
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne