Ogłoszenie

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI WW ENERGY S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

świętokrzyskie, Stąporków

Najważniejsze informacje

Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Stąporków, świętokrzyskie
Numer ogłoszenia
153022
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
30-08-2017

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


SYNDYK MASY UPADŁOŚCI WW ENERGY S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
ogłasza przetargi na sprzedaż wchodzących w skład masy upadłości nieruchomości położonych
w Stąporkowie gmina Stąporków woj. świętokrzyskie.

I.
PRZEDMIOT PRZETARGU
Przetarg nr 1

Prawo użytkowania wieczystego działki gruntu i własności budynków gospodarczych
 i przemysłowych stanowiących odrębną nieruchomość położonych w Stąporkowie przy ul. Staszica 5, według ewidencji gruntów działka nr 5145/7 o powierzchni 2,2904ha, dla której
Sąd Rejonowy w Końskich prowadzi księgę wieczystą nr KI1K/00044162/9;

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu nr 1 wynosi 1.696.000,00 ( jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych netto


Przetarg nr 2
Prawo użytkowania wieczystego działki gruntu i własności budynków gospodarczych
i przemysłowych stanowiących odrębną nieruchomość położonych w Stąporkowie przy ul. Staszica 5,według ewidencji gruntów działka nr 5145/4 o powierzchni 1,5914 ha dla której
Sąd Rejonowy w Końskich prowadzi księgę wieczystą nr: KI1K/00044163/6;

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu nr 2 wynosi 1.319.000,00 ( jeden milion trzysta dziewiętnaście tysięcy) złotych netto

II.
TERMINY
Oferty dotyczące wskazanych powyżej przetargów oferenci winni składać w terminie
do dnia 18 września 2017 r. do godz. 15.00, w kancelarii syndyka przy ul. Hipotecznej 7
w Kielcach  (25-333;tel. 41 368 76 65 ), przy czym za złożoną w terminie ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się taką, która zostanie doręczona do kancelarii syndyka do dnia 18 września 2017r. do godz. 15.00.
Otwarcie oraz wybór ofert nastąpią na posiedzeniach jawnych w Sądzie Rejonowym w Kielcach, które odbędą się w dniu 4 października 2017 r. w Sądzie Rejonowym w Kielcach ul. Warszawskiej nr 44 sala XXV w niżej wymienionych terminach:
Przetarg nr 1 o godz. 10.00
Przetarg nr 2 o godz. 10.10

III.
WADIUM
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium:
a) dla przetargu nr 1 kwota wadium wynosi 150.000,00(sto pięćdziesiąt tysięcy) zł;
b) dla przetargu nr 2 kwota wadium wynosi 120. 000,00(sto dwadzieścia tysięcy) zł.

2. Każdy z oferentów winien wpłacić wadium w terminie do dnia 18 września 2017 r. na rachunek bankowy syndyka masy upadłości WW Energy SA w upadłości likwidacyjnej, w banku BZWBK
51 1090 2040 0000 0001 2258 5404.
Za wpłacone w terminie uważa się wadium, które wpłynęło na rachunek syndyka do dnia
18 września 2017r. do godz. 23:59.
3. Wadium przepadnie na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, który wygra przetarg, uchyli się
od zawarcia umowy sprzedaży w terminie i miejscu wskazanych przez sprzedającego.
4. Wadia dotyczące ofert, które nie zostaną wybrane lub które zostały odrzucone z przyczyn formalnych, zostaną zwrócone przez syndyka bez odsetek i oprocentowania w terminie
do czternastu dni od dnia wyboru ofert.
5. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została wybrana, zaliczone zostanie
na poczet ceny nabycia.
Szczegółowe warunki przetargu oraz szczegółowy opis przedmiotu przetargu zawarty w operacie sporządzonym przez REALEXPERTS sp.z o.o. w Warszawie znajdują się w Sądzie Rejonowym
w Kielcach Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
ul. Warszawska 44 oraz w biurze syndyka w Kielcach ul. Hipoteczna 7; tel.413687665;
fax 413616165;mail kancelaria@hipoteczna.pl.
Syndykowi zastrzega się prawo do przeprowadzenia aukcji wśród oferentów w celu uzyskania najkorzystniejszego dla masy upadłości rozstrzygnięcia. Aukcja odbywa się ustnie a minimalna wysokość postąpienia wynosi 10.000,00(dziesięć tysięcy) zł.

Syndyk zastrzega prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

 

Syndyk Piotr Zielonko

 

 

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne