Ogłoszenie

Sprzedaż nieruchommości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Derc gm. Jeziorany

warmińsko-mazurskie, Derc

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Derc, warmińsko-mazurskie
Powierzchnia
71 575 m2
Cena
420 300 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
29-09-2017
Numer ogłoszenia
33683147
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
10-418 Gdańsk
Ulica
Przemysłowa 2
Osoba kontaktowa
Syndyk Masy Upadłości Enterprise of Building and Engineering Work "Engineering" S.A.

SzczegółySYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Enterprise of Building and Engineering Work "Engineering" S.A.
sprzeda
1. Nieruchomość gruntową (rolną) niezabudowaną w miejscowości Derc gm. Jeziorany woj. Warmińsko-Mazurskie składającą się z działek nr 277/12 i 277/13 o łącznej powierzchni 7,1575 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta KW nr OL1B/00020325/0 - za cenę nie niższą niż ? wartości oszacowania, tj. 420.300 zł (wartość wg oszacowania 560.400 zł). Nieruchomość usytuowana jest na terenie, który w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jeziorany, zdefiniowano jako obszar występowania udokumentowanych złóż surowców mineralnych. Złoże objęte jest koncesją na wydobycie piasku ze żwirem.
2. Nieruchomość gruntową (rolną) niezabudowaną w miejscowości Studzianka gm. Jeziorany woj. Warmińsko-Mazurskie składającą się z działek nr 216/2 i 220/1 o łącznej powierzchni 7,44 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta KW nr OL1B/00005492/0 - za cenę nie niższą niż ? wartości oszacowania, tj. 188.475 zł (wartość wg oszacowania 251.300 zł). Nieruchomość usytuowana jest na terenie, który w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jeziorany, zdefiniowano jako obszar spodziewanego występowania złóż surowców mineralnych (kruszyw, pospółki i piasku)
Zgłoszenia przystąpienia do negocjacji należy składać w Kancelarii Notarialnej Marii Smólskiej w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/3 - w terminie do dnia 29 września 2017r. O terminie i regulaminie negocjacji oraz wysokości zabezpieczenia (kaucji zwrotnej) przystępujący zawiadomiony zostanie pisemnie.
Zgłoszenie powinno zawierać:
wskazanie pozycji, której dotyczy zgłoszenie
firmę i siedzibę lub nazwisko i imię oraz adres przystępującego
kopię wypisu z właściwego rejestru, (jeżeli przystępującym jest podmiot podlegający wpisowi)
Sprzedażą koordynuje i informacji udziela p. Daniel Turower tel. 505 107 454. Szczegółowe informacje dostępne są w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.eu
33683147
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne