Ogłoszenie

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Głogowska, Poznań, wielkopolskie
Powierzchnia
698 m2
Numer ogłoszenia
33689077
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-441 Poznań
Ulica
28 Czerwca 1956 r.

SzczegółyWielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 61-441 Poznań
OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
stanowiącej własność Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o.
1. Miejsce położenia nieruchomości i oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków):
Nieruchomość położona jest w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 21, obręb Łazarz, arkusz mapy 10, dalej "Nieruchomość".
W skład Nieruchomości wchodzi działka o nr 13 arkusz 10.
Dla Nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW Nr PO1P/00006060/4 przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu.
2. Opis i powierzchnia nieruchomości:
Nieruchomość bez zabudowań.
Łączna powierzchnia Nieruchomości: 698 m2 (0,0698 ha). Nieruchomość jest zlokalizowana w strefie śródmiejskiej miasta Poznania, w obrębie Łazarz. Nieruchomość jest położona w bezpośrednim otoczeniu Dworca Głównego PKP, głównego gmachu Poczty Polskiej, Centrum Handlowego Avenida oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Mapka obrazująca położenie nieruchomości
3. Przeznaczenie nieruchomości:
Dla Nieruchomości brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z aktualnie obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania zatwierdzonym uchwałą nr LXXII/1137/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23 września 2014 roku Nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem MW/U - terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej.
Nieruchomość jest zlokalizowana na terenie zespołu urbanistyczno-architektonicznego najstarszych dzielnic Miasta Poznania, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A239, decyzją z dnia 06 października 1982 roku.
4. Termin, miejsce składania pisemnych ofert:
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na zakup niezabudowanej nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 21 - nie otwierać" do dnia 06 listopada 2017 r. do godziny 12:00 w siedzibie Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 61-441 Poznań.
Pisemna oferta powinna zawierać:
a) imię i nazwisko, adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
b) datę sporządzenia oferty,
c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu (przedstawionymi w niniejszym ogłoszeniu oraz w Regulaminie Przetargu) i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
d) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
e) odpis KRS w przypadku osób prawnych.
Oferta nie może mieć charakteru warunkowego.
5. Wielkopolskiemu Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 61-441 Poznań przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz jego odwołania w każdym czasie bez podania przyczyn.
6. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu, w szczególności Regulamin Przetargu oraz inne informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży w tym procedury jej zbycia uzyskać można u przedstawiciela firmy Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o.: Michała Stachowiaka, tel.: 61 668 69 86, e-mail: michal.stachowiak@wcwi.com.pl
33689077
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne