Ogłoszenie

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Poznań, wielkopolskie
Powierzchnia
98 880 m2
Numer ogłoszenia
33689079
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-441 Poznań
Ulica
28 Czerwca 1956 r.

SzczegółyWielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 61-441 Poznań
OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
stanowiącej własność Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o.
1. Miejsce położenia nieruchomości i oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków):
Nieruchomość położona jest w Poznaniu w Obszarze Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej składającej się z działek oznaczonych geodezyjnie numerami 16/4 (ark. mapy 25, obręb Żegrze) oraz 38/5 (ark. mapy 26, obręb Żegrze) dalej "Nieruchomość".
Dla Nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW Nr PO2P/00261847/7 przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu.
2. Opis i powierzchnia nieruchomości:
Nieruchomość bez zabudowań.
Powierzchnia Nieruchomości wynosi: działka 16/4 48941 m2 (4,8941 ha), działka 38/5 49939 m2 (4,9939 ha). Nieruchomość jest zlokalizowana w Obszarze Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej znajdującej się w Poznaniu w obrębie Żegrza.
Mapka obrazująca położenie nieruchomości
3. Przeznaczenie nieruchomości:
Dla Nieruchomości jest aktualnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą nr XL/419/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 08 lipca 2008 roku. Nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 3P/U - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, z dopuszczeniem zabudowy usługowej.
4. Termin, miejsce składania pisemnych ofert:
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na zakup niezabudowanej nieruchomości położonej w Poznaniu w Obszarze Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - nie otwierać" do dnia 06 listopada 2017 r. do godziny 12:00 w siedzibie Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 61-441 Poznań.
Pisemna oferta powinna zawierać:
a) imię i nazwisko, adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
b) datę sporządzenia oferty,
c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu (przedstawionymi w niniejszym ogłoszeniu oraz w Regulaminie Przetargu) i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
d) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
e) odpis KRS w przypadku osób prawnych.
Oferta nie może mieć charakteru warunkowego.
5. Wielkopolskiemu Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 61-441 Poznań przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz jego odwołania w każdym czasie bez podania przyczyn.
6. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu, w szczególności Regulamin Przetargu oraz inne informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży w tym procedury jej zbycia uzyskać można u przedstawiciela firmy Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o.: Michała Stachowiaka, tel.: 61 668 69 86, e-mail: michal.stachowiak@wcwi.com.pl
33689079
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne