Ogłoszenie

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP SAMODZIELNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH POŁOŻONYCH W ŁODZI PRZY UL. PIOTRKOWSKIEJ 270

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
ul. Piotrkowska 270, Łódź, łódzkie
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
27-09-2017
Numer ogłoszenia
153060
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
11-09-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
92-103 Łódź
Ulica
ul. Brzezińska 5/15

Szczegóły


OBWIESZCZENIE O PRZETARGU
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP
SAMODZIELNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH POŁOŻONYCH W ŁODZI PRZY UL. PIOTRKOWSKIEJ 270

1. Instytut Włókiennictwa z siedzibą w Łodzi, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem 43804, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS, jako Sprzedawca, ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż następujących samodzielnych lokali użytkowych położonych w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 270.

Budynek biurowy
L.P. Oznaczenie lokali Powierzchnia m2 Cena za m2 [PLN] Cena wywoławcza [PLN] Wadium [PLN] Księga Wieczysta Numer
1 1.16 - A 27,85 3100,00 86 335,00 8 633,50 LD1M/00273848/4

 

Budynek produkcyjno - magazynowy
L.P. Oznaczenie lokali Powierzchnia m2 Cena za m2 [PLN] Cena wywoławcza [PLN] Wadium [PLN] Księga Wieczysta Numer
1 2.4 - A 147,92 1200,00 177 504,00 17 750,40 LD1M/00273517/5
2. 2.4 - B 225,72 1200,00 270 864,00 27 086,40 LD1M/00273518/2
3. 2.4 - C 50,77 1200,00 60 924,00 6 092,40 LD1M/00273519/9
4. 2.4 - D 152,43 1200,00 182 916,00 18 291,60 LD1M/00273520/9
5. 2.4 - E 162,50 1200,00 195 000,00 19 500,00 LD1M/00273521/6
6. 2.4 - F 124,58 1200,00 149 496,00 14 949,60 LD1M/00273522/3
7. 2.4 - G 258,27 1200,00 309 924,00 30 992,40 LD1M/00273523/0

2. Lokale można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00. Osobą uprawnioną do udzielania informacji oraz udostępnienia do wglądu Regulaminu Przetargu jest :
Karol Trojan ul. Piotrkowska 270, budynek produkcyjno-magazynowy ( IV piętro, pokój nr 4)
tel. 42 239 86 97, GSM 600 450 128

3. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest złożenie prawidłowej oferty zgodnie
z Regulaminem Przetargu oraz wpłacenie wadium. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy uiścić na rachunek bankowy Instytutu Włókiennictwa o numerze 36 1540 1245 2056 4811 1542 0002 w terminie do dnia 26 września 2017r.
Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny.
Odsetki od wpłaconego wadium nie przysługują.
4. Miejsce przetargu: Instytut Włókiennictwa, ul. Brzezińska 5/15, 92-103 Łódź.
5. Oferty należy składać do dnia 27 września 2017 r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Instytutu Włókiennictwa w Łodzi przy ul. Brzezińskiej 5/15 (I piętro).
6. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 września 2017 r. o godz. 12:00 w siedzibie Sprzedawcy.
7. Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują cenę w tej samej wysokości.
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
9. Regulamin Przetargu dostępny jest na stronie internetowej www.iw.lodz.pl w zakładce Przetargi Cywilne.

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne