Ogłoszenie

Wójt Gminy Wilkowice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości lokalowej o powierzchni użytkowej 104,87 m2, ...

śląskie, Bystra

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
dzierżawa
Adres nieruchomości
Klimczoka 105, Bystra, śląskie
Powierzchnia
104 m2
Cena
1 048 zł
Numer ogłoszenia
153066
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
06-09-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
43-365 Wilkowice
Ulica
Wyzwolenia 25

Szczegóły


Wójt Gminy Wilkowice
43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25
ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości lokalowej o powierzchni użytkowej 104,87 m2, położonej w Bystrej przy ul. Klimczoka 105, gmina Wilkowice, powiat bielski, województwo śląskie - z przeznaczeniem na prowadzenie sprzedaży detalicznej artykułów spożywczych.

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa nieruchomości lokalowej o powierzchni użytkowej 104,87 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie sprzedaży detalicznej artykułów spożywczych, stanowiącej własność Gminy Wilkowice, zlokalizowanej w Bystrej przy ul. Klimczoka 105 na działce numer 951 o powierzchni 0,1426 ha, Obręb Bystra Krakowska, Jednostka Ewidencyjna: Wilkowice, dla której Wydział VII Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej prowadzi księgę wieczystą BB1B/00025711/5. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest wolna od obciążeń i nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Gminy Wilkowice przyjętym przez Radę Gminy Wilkowice Uchwałą Nr XLV/451/2010 z dnia 17 września 2010 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 241, poz. 3668 z dnia 15 listopada 2010 r. (po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach sygn. akt II SA/Gl 173/11 z dnia 16 czerwca 2011roku), działka nr 951 ( o pow. 0,1426 ha) położona w Bystrej przy ul. Klimczoka 105 (obręb Bystra Krakowska) znajduje się na terenach następujących jednostek planu:

· częściowo na terenach zabudowy usługowej o charakterze publicznym; symbol jednostki planu - UP 7 (dotyczy 0,1388 ha)
· częściowo na terenach dróg i ulic publicznych klasy L; symbol jednostki planu - KDL 2 (dotyczy 0,0038 ha)

W skład dzierżawionego lokalu wchodzi:
- sala główna o powierzchni 65,06 m2 ,
- pomieszczenie chłodnicze o powierzchni 5,58 m2 ,
- pomieszczenie magazynowe o powierzchni 19,67 m2 ,
- pomieszczenie kuchenne wraz z biurem o powierzchni 12,03 m2 ,
- WC o powierzchni 2,53 m2 .
Ponadto lokal jest wyposażony w rampę rozładowczą, piec gazowy, grzejniki i elektryczny ogrzewacz wody.
Cena wywoławcza dzierżawy nieruchomości:

1.048,70 zł (słownie: jeden tysiąc czterdzieści osiem złotych siedemdziesiąt groszy), plus należny podatek VAT, obowiązujący w dniu podpisania umowy.

Wysokość wadium wynosi 200,00 zł (słownie: dwieście złotych)

Proponowane postąpienie nie niższe niż 1 % (w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych) - 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych)

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniądza na rachunek bankowy Gminy Wilkowice, numer 66 8133 0003 0000 0244 2000 0053 BS Bystra, w taki sposób, aby w terminie nie później niż na 5 dni przed przetargiem (tj. do dnia 06 października 2017 r.) wpłata została zaksięgowana na rachunku bankowym.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Wilkowice.


PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W SALI SESYJNEJ BUDYNKU URZĘDU GMINY WILKOWICE UL. WYZWOLENIA 25, W DNIU 11 PAŹDZIERNIKA 2017 r., O GODZ. 9:00
1. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.
2. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba uprawniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć oryginał aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, potwierdzający umocowanie do reprezentacji.
3. Jeżeli uczestnik reprezentowany jest przez pełnomocnika, należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa potwierdzony notarialnie.
4. O ile do przetargu przystępuje jeden z małżonków, przed przystąpieniem do przetargu przedkłada komisji oświadczenie współmałżonka na piśmie o wyrażeniu zgody na dzierżawę nieruchomości objętej przetargiem z własnoręcznym podpisem tego małżonka, poświadczonym przez notariusza.
5. Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od daty przetargu, a wpłaconą kwotę przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny dzierżawy nieruchomości.
6. Organizator przetargu zawiadomi przyszłego dzierżawcę lokalu nieruchomości o terminie podpisania umowy dzierżawy, w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
7. Wylicytowana kwota powiększona o należny podatek VAT będzie stanowić kwotę do zawarcia umowy dzierżawy.
8. Więcej informacji na temat przedmiotowego przetargu można otrzymać w Urzędzie Gminy Wilkowice 43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, I piętro, pokój 313, tel. (33) 499-00-77-wew. 313.
9. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
10. Adres internetowy: www.wilkowice.pl - zakładka BIP - Ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne