Ogłoszenie

Działka nr 92 AM-38

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Stolarska 27, Wrocław, dolnośląskie
Powierzchnia
169,8 m2
Cena
694 837 zł
Numer ogłoszenia
33691520
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Świebodzka 5
Osoba kontaktowa
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski

SzczegółyO B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu:
31.10.2017 r. o godz. 09:00
w sali nr 101 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:
D R U G A L I C Y T A C J A
nieruchomości gruntowej opisanej jako dz. 92, AM 38, obręb 0028-Grabiszyn, o pow. 436 mkw. wraz z prawem własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego na niej posadowionego, o pow. 169,8 mkw. w zabudowie bliźniaczej. Nieruchomość położona jest we Wrocławiu przy ul. Stolarskiej 27 i stanowi własność dłużnika:
Karpiuk Krystyna
Karpiuk Eugeniusz
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00080512/6.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 694.837,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 463.224,67 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 69.483,70 zł. najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce, przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Sygn. akt Km 654/07
33691520
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne