Ogłoszenie

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna w Katowicach zaprasza do pierwszego łącznego przetargu pisemnego nieograniczonego

śląskie, Myszków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Myszków, śląskie
Powierzchnia
8 280 m2
Cena
317 000 zł
Numer ogłoszenia
153074
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
11-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


The content of the announcement in Polish and English is available on www.ksse.com.pl.
Treść ogłoszenia w języku polskim oraz angielskim znajduje się na stronie www.ksse.com.pl.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
Spółka Akcyjna w Katowicach
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 42
tel. (+48 32) 2510-736, fax (+48 32) 2513-766
jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną
zaprasza do pierwszego łącznego przetargu pisemnego nieograniczonego mającego na celu:

- wyłonienie podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej
na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz
- sprzedaż prawa własności nieruchomości opisanej poniżej.

1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 10241/6 i powierzchni 0,8280 ha (8.280 m2), położonej
w Myszkowie przy ul. Przemysłowej, objętej granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, obręb ewidencyjny Myszków, Nr 0005, dla której w Sądzie Rejonowym w Myszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Myszkowie, prowadzona jest księga wieczysta nr CZ1M/00067260/9.
Nieruchomość posiada nieregularny kształt, jej teren jest płaski i nie zadrzewiony, z wyjątkiem południowej części nieruchomości stanowiącej naturalną biologiczną otulinę cieku wodnego.
2. Zgodnie z wpisami zawartymi w ww. księdze wieczystej przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Myszków, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań.
3. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu przeznaczona jest pod realizację inwestycji przemysłowych w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
4. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/134/2016 z dnia 4 lutego 2016 r. (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 15 lutego 2016 r., poz. 1119) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa w rejonie ulicy Gruchla, przedmiotowa nieruchomość jest przeznaczona pod tereny zabudowy produkcyjno-usługowej o symbolu 2P/U, a w części przylegającej do Parkoszowickiego Potoku pod tereny zieleni nieurządzonej o symbolu 2Z.
Pełny tekst planu znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Myszkowa http://bip.miastomyszkow.pl, zakładka Plany miejscowe, Plan 20 „GRUCHLA strefa".
W ewidencji gruntów figuruje użytek Lz.
5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 317.000 zł (słownie: trzysta siedemnaście tysięcy zł 00/100). Do zaoferowanej przez oferenta ceny doliczony zostanie należny podatek VAT
według stawki 23 %, a w przypadku jej zmiany według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.
6. Warunkiem udziału w przetargu jest:
1) złożenie pisemnej oferty zgodnie ze wzorem oraz wymogami zawartymi w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu" do dnia 10.10.2017 r. do godziny 16.00 w siedzibie zarządzającego Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42,
2) wniesienie w pieniądzu wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. w kwocie 31.700,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy siedemset złotych) na rachunek Gminy Myszków (Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie Nr 58 8279 0000 0123 3757 2001 0004),
w terminie do dnia 10.10.2017 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Myszków.
7. Przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości i udzielenie zezwolenia odbędzie się
w dniu 16.10.2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
8. Oferta winna zawierać m.in.
· imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot
· datę sporządzenia oferty
· oświadczenie, iż oferent zapoznał się z warunkami przetargu, stanem nieruchomości
oraz specyfikacją i przyjmuje je bez zastrzeżeń
· oferowaną cenę i sposób jej zapłaty
· proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu
· dowód odpowiedniego pełnomocnictwa, w przypadku gdy oferent z takiego korzysta
· kopię dowodu wniesienia wadium
Dodatkowe warunki przetargu, kryteria oceny oferty pod kątem przedsięwzięcia gospodarczego planowanego na terenie Strefy, szczegółowy opis nieruchomości, informacje o dostępnej infrastrukturze, warunki jakie powinien spełnić oferent zawarto w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu", którą należy nabyć w siedzibie zarządzającego Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną w godz. 9.00 - 16.00, od poniedziałku do piątku. Cena specyfikacji wynosi 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) + 23 % VAT i płatna jest na rachunek: Deutsche Bank PBC S.A. 09 1910 1048 2501 9911 2936 0001.
9. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu, jeżeli spełniają warunki określone w ustawie
z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1990).
10. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
11. Burmistrz Miasta Myszków powiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości, o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
12. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Myszkowa może odstąpić
od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
13. Zarządzający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
14. Niniejsze ogłoszenie wywiesza m.in. się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Myszkowa, zamieszcza się w codziennej prasie ogólnokrajowej, na stronie internetowej www.miastomyszkow.pl ścieżka - BIP - Przetargi - Ogłoszenia o przetargach (zamówieniach),
oraz http://bip.miastomyszkow.pl.

 

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne