Ogłoszenie

Dzierżawa boksu handlowego nr 13 w pawilonie handlowym, położonym przy ul. Polskich Kolejarzy w Pruszczu Gdańskim

pomorskie, Pruszcz gdański

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
dzierżawa
Adres nieruchomości
Polskich Kolejarzy, 83-000, Pruszcz gdański, pomorskie
Powierzchnia
20,18 m2
Cena
230 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
12-10-2017
Numer ogłoszenia
33691939
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Grunwaldzka 20
Osoba kontaktowa
Gmina Miejska Pruszcz Gdański

SzczegółyBurmistrz Pruszcza Gdańskiego ogłasza kolejny ustny przetarg
nieograniczony na wydzierżawienie boksów handlowych w pawilonie handlowym,
położonym przy ul. Polskich Kolejarzy w Pruszczu Gdańskim.
1. Przedmiotem przetargu jest wydzierżawienie na okres 3 lat boksu handlowego
o łącznej powierzchni 40,36 m2 oznaczonego numerem 4/5 (zgodnie z załącznikiem graficznym) w pawilonie handlowym znajdującym się na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 10/148 w obrębie 16, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, położonej przy ul. Polskich Kolejarzy w Pruszczu Gdańskim.
I przetarg nieograniczony odbył się w dniu 11 maja 2017 roku.
II przetarg nieograniczony odbył się w dniu 3 sierpnia 2017 roku.
Oferowany pawilon przeznaczony jest na cele handlowe w zakresie działalności rolno- spożywczej.
Cena wywoławcza: 460,00 zł netto/ za 1 boks
(słownie: czterysta sześćdziesiąt zł 00/100)
za miesiąc dzierżawy
Minimalna wysokość postąpienia: 10,00 zł
(słownie: dziesięć zł 00/100)
2. Przedmiotem przetargu jest wydzierżawienie na okres 3 lat boksu handlowego
o powierzchni 20,18 m2 oznaczonego numerem 12 (zgodnie z załącznikiem graficznym),
w pawilonie handlowym znajdującym się na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 10/148 w obrębie 16, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, położonej przy ul. Polskich Kolejarzy w Pruszczu Gdańskim.
I przetarg nieograniczony odbył się w dniu 15 stycznia 2015 roku.
II przetarg nieograniczony odbył się w dniu 3 sierpnia 2017 roku.
Cena wywoławcza: 230,00 zł netto/ za 1 boks
(słownie: dwieście trzydzieści zł 00/100)
za miesiąc dzierżawy
Minimalna wysokość postąpienia: 10,00 zł
(słownie: dziesięć zł 00/100)
3. Przedmiotem przetargu jest wydzierżawienie na okres 3 lat boksu handlowego
o powierzchni 20,18 m2 oznaczonego numerem 13 (zgodnie z załącznikiem graficznym),
w pawilonie handlowym znajdującym się na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 10/148 w obrębie 16, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, położonej przy ul. Polskich Kolejarzy w Pruszczu Gdańskim.
I przetarg nieograniczony odbył się w dniu 15 stycznia 2015 roku.
II przetarg nieograniczony odbył się w dniu 3 sierpnia 2017 roku.
Cena wywoławcza: 230,00 zł netto/ za 1 boks
(słownie: dwieście trzydzieści zł 00/100)
za miesiąc dzierżawy
Minimalna wysokość postąpienia: 10,00 zł
(słownie: dziesięć zł 00/100)
Działka 10/148 w obrębie 16, przy ul. Polskich Kolejarzy objęta jest:
aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego miasta (Uchwała Nr XLI/319/2001 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 19-12-2001 r.) i położona jest w strefie oznaczonej symbolem 03/U tj. tereny usługowe.
księgą wieczystą o numerze GD1G/00045362/5 prowadzoną przez III Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku.
Działy: III i IV księgi są wolne od obciążeń i zobowiązań.
Przetarg odbędzie się w dniu 12 października 2017 r. o godzinie 1000
w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, przy ul. Grunwaldzkiej 20
Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej należy wpłacić w pieniądzu przelewem (z zaznaczeniem numeru boksu którego dotyczy wpłata), najpóźniej do dnia 9 października 2017 r. na konto Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim 83-000, przy ul. Grunwaldzkiej 20 na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Nr 63 8335 0003 0121 1827 2000 0080.
Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym UM.
Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z warunkami przetargu i ich akceptacją.
Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego wylicytowanego boksu handlowego. Ulegnie ono przepadkowi, jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w ciągu 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Pozostałym oferentom, wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Osoby, które wpłaciły wadium winny stawić się na przetargu z dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz dowodem wpłaty wadium.
Zawarcie umowy dzierżawy na okres 3 lat nastąpi w ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Czynsz dzierżawny zaproponowany przez zwycięzcę podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, którego wysokość ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Monitorze Polskim.
Wyznacza się miesięczne płatności czynszu w terminie do końca każdego miesiąca.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad dzierżawy, projekt umowy dzierżawy, lokalizacji oraz zagospodarowania terenu wraz z obiektem handlowym można uzyskać w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Referacie Gospodarki Terenami (I piętro, pok. nr 18-20; pod nr tel.: 58-775 99 47).
Projekt umowy eksploatacyjnej dostępny jest w Zakładzie Nieruchomości Komunalnych przy ul. Grunwaldzkiej 71a w Pruszczu Gdańskim (nr tel. 58- 692 08 27).
Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, poz. 1777).
33691939
drukuj ogłoszenie