Ogłoszenie

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonej w Żołędowie

kujawsko-pomorskie, Żołędowo

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, Żołędowo, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
19 372 m2
Cena
1 804 410 zł
Numer ogłoszenia
33692042
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-09-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
86-031 Osielsko
Ulica
Szosa Gdańska 55A

SzczegółyINFORMACJA
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.) Wójt Gminy Osielsko podaje do publicznej wiadomości,
że w siedzibie Urzędu Gminy Osielsko na tablicy ogłoszeń wywieszony został w dniu 08 września br. wykaz nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Dotyczy on:
- nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Żołędowo, oznaczonej
w ewidencji jako działka Nr 406/3 o pow. 1,9372 ha, zapisanej w KW Nr BY1B/00186960/1.
Cena nieruchomości: 1 804 410,00 (słownie: jeden milion osiemset cztery tysiące czterysta dziesięć złotych 00/100).
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr VI/88/2017 z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w Żołędowie sprzedawanej w trybie bezprzetargowym, udziela się bonifikaty w wysokości 30% od wyżej ustalonej ceny nieruchomości.
Sprzedaż opisanej wyżej nieruchomości opodatkowana jest podatkiem VAT w stawce 23%.
Cena nabycia płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
Wyżej wskazana sprzedaż stanowi realizację Uchwały Rady Gminy Osielsko Nr V/53/2016 z dnia
13 września 2016r.
33692042
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne