Ogłoszenie

Wójt Gminy Miedźna ogłasza IV publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Górze przy ul. Pszczyńskiej.

śląskie, Góra

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
ul. Pszczyńskiej., Góra, śląskie
Powierzchnia
821 m2
Cena
75 000 zł
Numer ogłoszenia
153083
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
11-09-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


 

 

Miedźna, dnia 05.09.2017r

Wójt Gminy Miedźna
ogłasza IV publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej
w Górze przy ul. Pszczyńskiej.

 


Oznaczenie
działki
wg. katastru
nieruchomości
Oznaczenie
nieruchomości
wg. księgi
wieczystej
Powierzchnia
nieruchomości
Położenie Opis
nieruchomości
Cena
wywoławcza
nieruchomości
netto
(do ceny
zostanie
doliczony
podatek Vat
w wysokości 23%)
387/42 KA1P
/00032127/6
0,0821 ha Góra
ul. Pszczyńska
Nieruchomość
niezabudowana, położona
w Górze przy drodze
wojewódzkiej ul. Pszczyńskiej,
posiada dostęp do
sieci uzbrojenia
w zakresie:
kanalizacji sanitarnej,
wodociągowej, gazowej,
oraz energii elektrycznej.
Działka posiada
decyzję ustalającą
warunki zabudowy
dla inwestycji
„ Budowa budynku
mieszkalno – usługowego
na działce 387/42
w Górze przy ul. Pszczyńskiej”.
Nieruchomość nie jest
obciążona prawem
osób trzecich i jest
wolna od zobowiązań.
75 000,00 zł

1. Przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 13.10.2017r. o godzinie 11.30 w budynku Urzędu Gminy Miedźna przy ul. Wiejskiej 131, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna.
2. Wadium w wysokości 7 500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych) należy wnieść w pieniądzu do 09.10.2017r. na konto Urzędu Gminy Miedźna - Bank Spółdzielczy w Miedźnej nr 04 8446 0006 2001 0000 1179 0006. Za dzień wpłacenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku z kwotą wpłaty na koncie Urzędu Gminy Miedźna. Przy dokonywaniu wpłaty wadium należy podać numer działki.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
4. Przed otwarciem przetargu osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
· osoby fizyczne - dowód osobisty lub paszport,
· reprezentanci osoby prawnej - dokument tożsamości oraz aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej,
· pełnomocnicy - dokument tożsamości oraz oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie przetargu,
· osoby prawne - aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby,
· cudzoziemcy - stosowne zezwolenie wynikające z ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2014r. poz. 1380).
5. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, ze postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Do wylicytowanej w przetargu ceny dolicza się podatek Vat.
6. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, Wójt Gminy Miedźna może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7. Koszty zakupu nieruchomości, w tym koszty aktu notarialnego, oraz opłaty sądowej ponosi nabywca nieruchomości.
8. Wójt Gminy Miedźna zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
9. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 15.12.2016r.
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 20.02.2017r.
III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 05.05.2017r.
IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 31.07.2017r.

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Miedźna w Referacie Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia, telefonicznie (032) 211-61-60 wew. 20 lub na stronie http://bip.miedzna.pl/.

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne