Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości
– Aneta Brachaczek zaprasza na aukcję,
której przedmiotem jest nieruchomość rolna Upadłych Krystyny Jaskuła

śląskie, Zabrze

Najważniejsze informacje

Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Zabrze, śląskie
Powierzchnia
5 934 m2
Cena
724 000 zł
Numer ogłoszenia
153093
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
11-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Syndyk Masy Upadłości - Aneta Brachaczek zaprasza na aukcję, której przedmiotem jest nieruchomość rolna Upadłych Krystyny Jaskuła jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i Mirosława Jaskuła jako osoby fizycznej prowadzącej gospodarstwo rolne nieprowadzącej innej działalności gospodarczej lub zawodowej zam. ul. Kasprowicza 6/3, Zabrze w postaci:

nieruchomości gruntowej tj. działki o numerach 1457/38, 1546/38 o powierzchni 0,5934 HA
tj 5934 m² położonej w Zabrzu przy Ul. Kasprowicza, dla której Sąd Rejonowy w Zabrzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą GL1Z/00009016/1. Na przedmiotowej nieruchomości posadowione są: tunele foliowe w ilości 7 sztuk, budynek murowany jako pomieszczenie gospodarcze, budynek murowany jako kotłownia. Nieruchomość w całości
jest nieruchomością rolną bez aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego z aktualnym studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego oznaczonego jako ZD tereny ogródków działkowych z przeznaczeniem terenu na zieleń uprawianą z uprawami rolniczymi,
inne uprawy ogrodnicze, obiekty i urządzenia obsługi upraw ogrodniczych, altanki, domki rekreacji indywidualnej, obiekty administracji i obsługi ogrodów działkowych, zieleń izolacyjna. Prawo
do nieruchomości obejmuje udział w prawie własności każdego z Upadłych w wysokości ½ części nieruchomości wraz z posadowionymi na niej tunelami foliowymi, urządzeniami w postaci kotłów oraz pomieszczeniem gospodarczym i kotłowni.

Proponowana cena wywoławcza jest obniżona o 25% w stosunku do wartości oszacowania masy według ceny rynkowej całej nieruchomości i wynosi 724 000,00 zł. (słownie: siedemset dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100 groszy) przy czym Udział każdego z Upadłych wynosi 362 000,00 złotych (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100 groszy). W aukcji oferty mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną jednakże nabywcami przedmiotowej nieruchomości mogą być:

a) rolnik indywidualny, zaś jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden
z małżonków, z tym że powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytkowych rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy
o kształtowaniu ustroju rolnego
b) osoba bliska zbywcy tj. osoba bliska Upadłego;
c) jednostka samorządu terytorialnego;
d) Skarb Państwa lub działająca na jego rzecz Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR)
e) osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności, sumienia i wyznania;
f) parki narodowe, w przypadku zakupu nieruchomości rolnych na cele związane z ochroną przyrody;
g) inne podmioty niż wymienione wyżej za zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej.

Wadium dla każdego z udziałów winno być wniesione przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez Plus Bank S.A. Oddział w Rybniku o numerze:

- Dla Krystyny Jaskuła w kwocie 36 200,00 złotych na rachunek
nr 63 1680 1062 0000 3000 2414 0076

- Dla Mirosława Jaskuła w kwocie 36 200,00 złotych na rachunek
nr 74 1680 1062 0000 3000 2418 1006

do dnia 12 października 2017 roku.

Aukcja rozpoczyna się w dniu 13 października 2017 roku o godzinie: 13.00 w sali nr 112
Sądu Rejonowego w Gliwicach przy ul. Powstańców Warszawy 23.

Regulamin aukcji wraz z warunkami jego uczestnictwa dostępny jest w Biurze Syndyka
przy ul. Brzezińskiej 8a w Rybniku oraz w formie elektronicznej po uprzednim złożeniu zapytania na adres mailowy aneta.brachaczek@syndyk.de

Zastrzega się prawo do unieważnienia aukcji bez podania przyczyny, jak również zmiany warunków aukcji i zamknięcia aukcji bez udzielenia przybicia którejkolwiek z ofert.

 

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne