Ogłoszenie

Działki nr 4/14, 4/16, 4/18

dolnośląskie, Kobierzyce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, Kobierzyce, dolnośląskie
Powierzchnia
30 029 m2
Cena
3 000 000 zł
Numer ogłoszenia
33692631
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-375 Wrocław
Ulica
Norwida 25
Osoba kontaktowa
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

SzczegółyATRAKCYJNA DZIAŁKA KOMERCYJNA
REKTOR UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Magnice gmina Kobierzyce.
PRZEDMIOT PRZETARGU
Oznaczenie nieruchomości : obręb Magnice gmina Kobierzyce AM-2; księga wieczysta nr WR1K/00093926/5 i WR1K/00312157/5 prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków
numer ewidencyjny działkipowierzchnia łączna
ha
cena wywoławcza netto
4/14, 4/16, 4/183,00293 000 000
Położenie nieruchomości : nieruchomość położona jest w gminie Kobierzyce w północno-wschodnim krańcu obrębu Magnice, w pobliżu autostradowej obwodnicy Wrocławia, w odległości około 8 km od wjazdu na autostradę A-4, "Węzła Bielańskiego" i granic Wrocławia.
Opis nieruchomości : Teren działki płaski, kształt regularny zbliżony do pięciokąta, zasadniczo zwarty, bez widocznych utrudnień w zagospodarowaniu. Północną granicę wyznacza droga asfaltowa w kierunku wsi Księginice, zachodnia stanowi ul. Inwestycyjna - lokalna droga asfaltowa. Przez teren działki 4/16 przebiega linia elektroenergetyczna 20kV wraz z jednym słupem znajdującym się w jej granicach. bok działki przylega do torów PKP. Nieruchomość zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie zorganizowanego obszaru aktywności gospodarczej, w tym m.in. Centrum Logistycznego Netto Sp. z o.o. oraz Centrum Sprzedaży Poleasingowej EFL i Centrum Logistycznego AB S.A. Obecnie działka uprawiana jest rolniczo
Infrastruktura techniczna: wzdłuż północnej granicy nieruchomości przebiega sieć wodociągowa ? 160, wzdłuż zachodniej granicy działki przebiega gazociąg średniego ciśnienia ?225 mm oraz sieć elektroenergetyczna, natomiast w ul. Oławskiej , w odległości około 250 m przebiega sieć kanalizacji sanitarnej ?200 mm. Dostęp do sieci uzbrojenia technicznego na warunkach ustalonych przez poszczególnych operatorów.
Przeznaczenie zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego : UC/P-1 - usługi komercyjne z dopuszczeniem przemysłu, baz i składów - zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/352/04 z dnia 24 czerwca 2004 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 145 z dn. 4 sierpnia 2004 r. poz. 2493.
Do ceny netto doliczony zostanie podatek VAT według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Minimalna wysokość postąpienia 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy)
Wysokość wadium wynosi 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy)
WARUNKI PRZETARGU
Przetarg odbędzie się w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Norwida 25 pokój nr 138 na I piętrze w dniu 28 września 2017 r. o godz. 9.00
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : potwierdzenie wniesienia wadium oraz (w przypadku osób fizycznych) dowód osobisty a w przypadku osób prawnych: wyciąg z KRS lub z innego właściwego rejestru ewentualnie zaświadczenia o rejestracji działalności gospodarczej; w przypadku cudzoziemców - osób prawnych - odpis z właściwego rejestru uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego; w razie potrzeby pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Aktualny wyciąg z KRS lub innego organu prowadzącego rejestr powinien być wydany w ciągu ostatnich 3 miesięcy.
Wadium w wysokości określonej powyżej uczestnicy przetargu powinni wpłacić na konto Uczelni : PKO BP S.A. Wrocław 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku lub dokument elektroniczny sporządzony na podstawie art. 7 ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 z późn. zm.)
Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.
Wadium wpłacone przez oferentów, którzy przetargu nie wygrają, zostaną zwrócone po przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium przepada na rzecz Uczelni, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
Do zawarcia umowy sprzedaży sprzedający zobowiązany jest uzyskać zgodę Prezesa Prokuratorii Generalnej RP na podstawie art.90 ust.4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.).
Umowa warunkowa w formie notarialnej zostanie zawarta w terminie najpóźniej do 30 dni od daty otrzymania zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej RP.
Gminie Kobierzyce przysługuje prawo pierwokupu na podstawie art. 109 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
Umowa przeniesienia własności w formie notarialnej zawarta zostanie w terminie najpóźniej do 30 dni po otrzymaniu pisma Gminy Kobierzyce informującego o niewykonaniu prawa pierwokupu.
Oferent, który przetarg wygra obowiązany jest do zapłaty ceny sprzedaży netto powiększonej o podatek VAT w wysokości 23% w terminie najpóźniej do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności ,
Koszty sporządzenia umowy notarialnej tzn. opłatę notarialną i sądową ponosi nabywca.
Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - Dz.U. z 2004r. , nr 167 poz. 1758 z późn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach , gdy zgoda ta jest wymagana.
W protokole z przetargu kandydat na nabywcę nieruchomości zobowiązany będzie do oświadczenia, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, posiada wiedzę nt. zapisów obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, posiada wiedzę o przebiegających sieciach infrastruktury technicznej oraz że nie wnosi w związku z powyższym żadnych zastrzeżeń.
Informacji o przetargu udziela Biuro ds. RZD i Zarządzania Nieruchomościami tel. (71) 3205-254 lub 0-697629719, e-mail: zbigniew.rogula@upwr.edu.pl; tomasz.fiedor@upwr.edu.pl
Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
33692631
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne