Ogłoszenie

Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Poznań, wielkopolskie
Powierzchnia
86,4 m2
Cena
289 650 zł
Numer ogłoszenia
33690906
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
60-844 Poznań
Ulica
Kochanowskiego

SzczegółyOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI
SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik, działając na podstawie art. 953 k.p.c., podaje do publicznej wiadomości, że

28 września 2017r. o godzinie 12.00
w sali nr 1.08 Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
ul. Kamiennogórska 26, Poznań
odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w Poznaniu na os. Winiary 22, wchodzącego w skład zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej "Jeżyce" w Poznaniu. Dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie jest urządzona księga wieczysta. Lokal, do którego przysługuje opisywane prawo położony jest na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego o pięciu kondygnacjach nadziemnych, całkowicie podpiwniczonego, wzniesionego w technologii uprzemysłowionej na początku lat 80-tych XX wieku. W podpiwniczeniu znajdują się komórki lokatorskie oraz pomieszczenia techniczne. Budynek nie został wyposażony w szyby windowe. Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną, wodociągowo - kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania oraz domofonową. Lokal nr 7 składa się z następujących pomieszczeń: cztery pokoje, kuchnia, korytarz oraz łazienka i WC. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 86,40 m2.
Suma oszacowania wynosi 386.200,00 zł, a cena wywołania równa jest 3/4 częściom sumy oszacowania i wynosi 289.650,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. w kwocie 38.620,00zł, którą należy wpłacić:
- na rachunek bankowy komornika nr 33 1440 1286 0000 0000 0308 7794, prowadzony przez PKO BP SA., w ten sposób, aby kwota rękojmi znalazła się na rachunku najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji;
- gotówką w siedzibie kancelarii komornika;
- w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.
Rekojmię należy wpłacić w taki sposób, aby kwota rękojmi lub książeczka oszczędnościowa ze stosownym upoważnieniem znalazła się w dyspozycji komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji.
W okresie dwóch tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość, do której przysługuje będące przedmiotem licytacji prawo oraz przeglądać w siedzibie Sądu akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym. Operat dostępny jest także w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą w licytacji i przysądzeniu własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Bartosz Guzik
Komornik Sądowy
33690906
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne