Ogłoszenie

Pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Poznań, wielkopolskie
Powierzchnia
309 m2
Cena
343 500 zł
Numer ogłoszenia
33690909
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
60-844 Poznań
Ulica
Kochanowskiego

SzczegółyOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik, działając na podstawie art. 953 k.p.c., podaje do publicznej wiadomości, że

03 października 2017r. o godzinie 10.00
w sali nr 1.06 Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
ul. Kamiennogórska 26, Poznań
odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, położonej w Poznaniu przy ul. Okrętowej 11, obręb ewidencyjny Kiekrz, jednostka ewidencyjna Miasto Poznań, arkusz mapy 05, działka nr 659/53, o łącznej powierzchni 0,0309 HA, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1P/00030380/0. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej. Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne i nie został podpiwniczony. W bryle budynku mieści się garaż jednostanowiskowy. Budynek przykryty jest dachem płaskim pokrytym papą termozgrzewalną. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 146,36 m2.
Suma oszacowania wynosi 458.000,00zł, a cena wywołania równa jest 3/4 częściom sumy oszacowania i wynosi 343.500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. w kwocie 45.800,00zł, którą należy wpłacić:
- na rachunek bankowy komornika nr 33 1440 1286 0000 0000 0308 7794, prowadzony przez PKO BP S.A., w ten sposób, aby kwota rękojmi znalazła się na rachunku najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji;
- gotówką w dniu i miejscu licytacji na 15 minut przed jej rozpoczęciem;
- w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.
W okresie dwóch tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość, do której przysługuje będące przedmiotem licytacji prawo oraz przeglądać w siedzibie Sądu akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym. Operat dostępny jest także w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą w licytacji i przysądzeniu własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Bartosz Guzik
Komornik Sądowy
33690909
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne