Ogłoszenie

Pierwsza licytacja 1/2 udziału w nieruchomości

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Poznań, wielkopolskie
Powierzchnia
93,9 m2
Cena
191 025 zł
Numer ogłoszenia
33690913
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
60-844 Poznań
Ulica
Kochanowskiego

SzczegółyOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI
UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik, działając na podstawie art. 953 k.p.c., podaje do publicznej wiadomości, że
05 października 2017 r. o godzinie 13:50
w sali nr 1.08 Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
ul. Kamiennogórska 26, Poznań
odbędzie się pierwsza licytacja udziału w wysokości 1/2 części przysługującego Arkadiuszowi Zoneman we współwłasności nieruchomości w postaci lokalu nr 66, położonego w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 75, dla którego Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1P/00142095/3. Zgodnie z treścią księgi wieczystej z lokalem związany jest udział w wysokości 939/59043 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu na częściach wspólnych budynku zapisanego w księdze wieczystej PO1P/00130993/1. Tego samego dnia, w tym samym miejscu, o godzinie 14:00 odbędzie się też odrębna licytacja drugiego udziału w wysokości 1/2 części we współwłasności ww. lokalu, a przysługującego Łukaszowi Moćko. Jeżeli obydwa udziały zostaną kupione przez tego samego nabywcę, to w efekcie prawo własności do lokalu (KW nr PO1P/00142095/3) będzie temu nabywcy przysługiwało w całości.
Przedmiotowy lokal położony jest na czwartym piętrze budynku mieszkalno - biurowego o sześciu kondygnacjach nadziemnych i wyposażonego w dźwigi osobowe. Parter i pierwsze piętro jest zajęte przez galerię handlowo - usługowo - biurową "Pasaż Jeżycki", a na pozostałych piętrach znajdują się lokale mieszkalne. Na piętro galerii prowadzą ruchomoe schody. Na parterze znajduje się biuro stałej ochrony osobowej z monitoringiem wewnątrz budynku (kamery). Budynek wybudowany w 1999 roku przez dewelopera Ataner, wyposażony w następujące instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, telekomunikacyjną, domofonową, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, monitoringu (kamery, biuro ochrony).
Lokal nie jest użytkowany, lecz przystosowany do prowadzenia w nim działalności biurowej i funkcjonalnie składa się z pomieszczenia biurowego wraz z recepcją, korytarza, dwóch pokoi, pomieszczenia socjalnego i WC. Lokal wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną - rozprowadzoną również w podłodze do skrzynek podłogowych, sieć komputerową - rozprowadzoną również w podłodze do skrzynek podłogowych, wodno - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania - piec gazowy dwufunkcyjny, gazową, klimatyzacyjną (klimatyzatory naścienne znajdują się w każdym pomieszczeniu biurowym), centralkę telekomunikacyjną, video - domofonową. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 93,90 m2.
Suma oszacowania wynosi 254.700,00 zł, a cena wywołania równa jest 3/4 częściom sumy oszacowania i wynosi 191.025,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. w kwocie 25.470,00 zł, którą należy wpłacić:
- na rachunek bankowy komornika nr 33 1440 1286 0000 0000 0308 7794, prowadzony przez Bank PKO BP SA, w ten sposób, aby kwota rękojmi znalazła się na rachunku najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji;
- gotówką w siedzibie kancelarii komornika;
- w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.
Rekojmię należy wpłacić w taki sposób, aby kwota rękojmi lub książeczka oszczędnościowa ze stosownym upoważnieniem znalazła się w dyspozycji komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji.
W okresie dwóch tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w siedzibie Sądu akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym. Operat dostępny jest także w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą w licytacji i przysądzeniu własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Bartosz Guzik
Komornik Sądowy
33690913
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne