Ogłoszenie

Sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Lęborku przy ul. Łokietka 17/7

pomorskie, Lębork

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Łokietka 17/7, 84-300, Lębork, pomorskie
Powierzchnia
41,88 m2
Cena
69 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
12-10-2017
Numer ogłoszenia
33692372
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-09-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
84-300 Lębork
Ulica
Armii Krajowej 14
Osoba kontaktowa
Gmina Miasto Lębork

SzczegółyBurmistrz Miasta Lęborka
ogłasza
I przetargi ustne nieograniczone
1. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni 41,78 m2 (lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni i łazienki z WC) wraz z pom. przynależnym (piwnicą) o pow. 6,54 m2 przy ul. Stryjewskiego 58 oraz ze sprzedażą 73/1000 udziału w nieruchomości - działce nr 301/1, obręb 3 o powierzchni 305 m2, KW SL1L/00045367/0.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka znajduje się na terenie elementarnym 02.05.MC o dominującej funkcji mieszkaniowej i usługowej.
Lokal posiada świadectwo charakterystyki energetycznej.
Przetarg odbędzie się 12.10.2017r. o godz. 12.30 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14.
Cena wywoławcza 57.500,00 zł
Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji w wysokości 383,20 zł + koszt ogłoszenia prasowego.
Cena osiągnięta w przetargu oraz koszty przygotowania dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na wskazane konto lub w Punkcie Kasowym Banku Gospodarki Żywnościowej w Urzędzie Miejskim w Lęborku, z tym że jednorazowa wpłata dzienna w Punkcie Kasowym BGŻ nie może przekroczyć kwoty równej 15 tys. zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 6.000,00 zł.
2. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 o powierzchni 30,32 m2 (lokal mieszkalny składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki) przy ul. Stryjewskiego 59 wraz ze sprzedażą 67/1000 udziału w nieruchomości - działce nr 302/1, obręb 3 o powierzchni 238 m2, KW SL1L/00027255/0.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Lokal posiada świadectwo charakterystyki energetycznej.
Przetarg odbędzie się 12.10.2017r. o godz. 13.00 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14.
Cena wywoławcza 53.500,00 zł
Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji w wysokości 320,58 zł + koszt ogłoszenia prasowego.
Cena osiągnięta w przetargu oraz koszty przygotowania dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na wskazane konto lub w Punkcie Kasowym Banku Gospodarki Żywnościowej w Urzędzie Miejskim w Lęborku, z tym że jednorazowa wpłata dzienna w Punkcie Kasowym BGŻ nie może przekroczyć kwoty równej 15 tys. zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 6.000,00 zł.
3. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni 41,88 m2 (lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju) przy ul. Łokietka 17 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 534/10000 udziału w nieruchomości - działce nr 314/1, obręb 3 o powierzchni 301 m2, KW SL1L/00017290/4.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Lokal posiada świadectwo charakterystyki energetycznej.
Udział w gruncie zostanie oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 11.06.2101r.
Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka nieruchomość znajduje się na terenie elementarnym 02.05.MC o dominującej funkcji mieszkaniowej i usługowej.
Przetarg odbędzie się 12.10.2017r. o godz. 13.30 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14.
Cena wywoławcza 69.000,00 zł
w tym:
cena lokalu 65.700,00 zł (95,22 % ceny wywoławczej)
cena udziału w działce 3.300,00 zł ( 4,78 % ceny wywoławczej)
Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji w wysokości 388,50 zł + koszt ogłoszenia prasowego.
Nabywca zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości, na którą składają się cena lokalu oraz pierwsza opłata z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste.
Cena lokalu stanowi 95,22 % wylicytowanej ceny nieruchomości.
Pierwsza opłata z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste stanowi 25% wylicytowanej ceny przynależnego do lokalu udziału w gruncie.
Cena udziału w gruncie wynosi 4,78 % wylicytowanej ceny nieruchomości.
Do pierwszej opłaty zostanie doliczony 23% podatek VAT.
Cena lokalu, pierwsza opłata z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste wraz z podatkiem VAT oraz należność za poniesione koszty przygotowania dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na wskazane konto lub w Punkcie Kasowym Banku Gospodarki Żywnościowej w Urzędzie Miejskim w Lęborku, z tym że jednorazowa wpłata dzienna w kasie nie może przekroczyć kwoty równej 15 tys. zł.
Wysokość opłaty rocznej podlega aktualizacji, nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie.
Nie aktualizuje się opłaty rocznej przez okres 5 lat licząc od dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w przypadku, gdy wartość nieruchomości gruntowej na dzień aktualizacji byłaby niższa niż ustalona w przetargu.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 7.000,00 zł.
Warunki dotyczące wszystkich przetargów:
Chcąc uczestniczyć w przetargach, należy wnieść wadium oddzielnie na każdą z tych nieruchomości.
Wadium w pieniądzu (z oznaczeniem adresu lokalu) będzie można wpłacać w Punkcie Kasowym Banku Gospodarki Żywnościowej w Urzędzie Miejskim w Lęborku, nie później niż do dnia 06.10.2017r. do godz. 14.00 lub na konto Gminy Miasto Lębork Nr 04 2030 0045 1110 0000 0220 5910 Bank Gospodarki Żywnościowej Paribas Bank S.A. Oddział w Lęborku.
W razie wpłat na konto, wadium powinno być wnoszone z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 06.10.2017r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony. Wniesione wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet cen nabycia nieruchomości. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu. Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy, okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub w innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowód stwierdzający tożsamość. W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014r. poz. 1380). Uczestnikom przetargów, którzy nie zostali dopuszczeni do przetargów lub nie brali udziału w licytacji, a także nie wygrali przetargów wadium zostanie zwrócone w dniu 13.10.2017r. w godz. 12.00-14.00 w Punkcie Kasowym BGŻ w Urzędzie Miejskim w Lęborku lub przelewem do dnia 13.10.2017r. na wskazane konto. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargów, zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargów. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę. Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargu znajduje się w Referacie Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym na I piętrze UM (pokój 126) i jest do wglądu w godz. 8.00-15.00 tel.059 8637703.
Ogłoszenia o przetargach zamieszczone są na stronie internetowej UM Lębork www.wybierzlebork.pl, Biuletynie Informacji Publicznej UM Lębork oraz na tablicach ogłoszeń UM Lębork (parter i I piętro).
Zastrzega się prawo do odwołania przetargów z ważnych powodów. Burmistrz Miasta poda do publicznej wiadomości informację o odwołaniu, z podaniem uzasadnionej przyczyny.
Burmistrz Miasta Lębork
Witold Namyślak
33692372
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: